Astroloji Tarihi

Astroloji Tarihi Kitapları ve Güncel Akademik Çalışmaları

Astrolojinin ilk eseri

Astrolojinin geçmişi neredeyse uygarlıklar kadar eski olduğu için bu konu hakkında oldukça fazla çalışmalar yapılmıştır. Astrolojinin ilk eseri Yunan uygarlığından çıkmıştır. Klaudios Ptolemaios tarafından yazılan Tetrabiblos MS 2. YY’da yazılmıştır.

Toplamda 4 kitaptan oluşan ve “Astrolojinin İncili” olarak kabul gören eser içinde astrolojiye dair temel bilgiler barındırmaktadır.

Astroloji Tarihi

Ortadoğu coğrafyasında en önemli eser ise Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ikinci eseri olan Maarifetname bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır. Mukaddimesinde yani önsözünde kitaba dair şunları söyler:

Kur'an âyetleri ve Peygamber hadislerinin bildirdiği şekilde itimat ve itikat olunacak dinî hususlara ve kesinlikle ihtiyaç ola İslâm bilginlerinin görüşlerine göre; Arş'ın yaratılışının tertibini, Kürs'ü, Cennetleri, gökleri, yerleri, denizleri, ışıkları, kıyamet alâmetlerini, kıyametin hal ve durumlarını, cihanın harap oluşunu ve yokoluşunu, Rahman'a kavuşma âleminin (Ahiretin) ebediliğini dört bölümle tafsil eder.

Ünlü İslam düşünürü İbn-i Arabi de “Saatlerin Hazinesi” isimli eserinde kitabın konusunu şu şekilde açıklar;

Yedi feleğin Kainattaki Hükmü, Semavi Burcların Adları ve bunlar hakkında bilgiler, ay menzilleri hakkında tamamlayıcı bilgilerle, Efendimiz Davud oğlu Süleyman Peygamberin kuşku ve korkusu, yedi kevkebin koku ve dumanları ve bir
çok faydalı ve Mübarek Bilgileri kapsar

Bu açıklamadan sonra da bir hadisi şerif ekleyerek anlatacağı bilgilerin İslam düşüncesi ile ters düşmediğini aksine desteklediğini kanıtlamak ister.

İlm-i Nücum

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Nev’i Efendi de “İlimlerin Özü Netâyic El-Fünûn” adlı eserinde, devrinin çeşitli ilim ve fenleri hakkında özet sayılabilecek bilgiler verir. Aynı zamanda ansiklopedi özelliği de taşıyan bu eser de “İlm-i Nücum” adında ayrı bir bölüm bulunur. Eserin giriş bölümünde bu eseri neden yazdığına dair bir açıklama, Abdurrahman Bestâmî’nin el-Fevaihu’l-miskiyye (fi-bahri’l-vukûf) ve Gazzâlî’inin Mevzûâtül-ulûm adlı iki eserden söz etmektedir.

“İlm-i Nücum” yani “Yıldız İlmi” anlamına gelen bu bölümde 7 felekten, Ay ve Güneş’in hareketlerinden, burçlardan ve gezegenlerin burçlardaki seyahatlerinden söz eder. Müzahi Kılıç ““Netâyic El-Fünûn” Adlı Yazma Eserde “İlm-İ Nücûm” Bölümünün Değerlendirilmesi” makale ile bu bölüm üzerine çalışmıştır.

Osmanlı Şiirinde “felek” ve “seyyare” terimleri sıkça geçmektedir. Felek bilinen kader anlamı dışında yıldız anlamı taşımaktadır. Seyyare ise gezegen demektir. Ahmet Atilla Şentürk “Osmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyareler ve Sabiteler (Sabit Burçlar” adı makalesinde bu konu üzerinde en geniş çalışmayı yapmıştır. Ayrıca Şentürk’ün bu makalesi Eski Türk Edebiyatı sahasında başta astroloji olmak üzere birçok konuda rehber niteliği taşımaktadır.

Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde “Metinler Şerhi” dersi veren aynı zamanda yazar ve şair Namık Kemal’in oğlu olan Ali Ekrem Bolayır’ın ders notlarından oluşan “Metin Şerhine Giriş” eserinde “Klasik şiiri (Divan Şiiri) anlayabilmek için ilm-i nücum bilmek gerekir” şeklinde bir açıklaması bulunur.

Klasik şiiri (Divan Şiiri) anlayabilmek için ilm-i nücum bilmek gerekir

Bu açıklamada bize, söz konusu ilmin ne kadar önemli olduğunu ve kültürün bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır. Edebiyat sahasında yapılmış bir diğer çalışma da Prof. Dr. Sebahat Deniz’e ait olan “Klasik Türk Şiirinde “Devr-i Kamer” Anlayışı” makalesidir. Devr-i Kamer, “Ay Devri” anlamına gelir. Tasavvuf Felsefesinde de yer alan İslam astrolojisinin de bir konusu olan “Devr-i Kamer”i Klasik Türk Şiirinde incelemiş ve şairlerin bu felsefeyi nasıl taşıdığını ortaya koymuştur.

Bilim Tarihi Profesörü olan Ekmeleddin İhsanoğlu, astroloji konusunu
astronomi ile birlikte incelemiştir. Bu konuda yaptığı en önemli çalışma “Osmanlı
Astronomi Literatürü Tarihi”dir. Aslen bir derleme olan bu çalışma Osmanlı’nın
hakim olduğu zamanlar boyunca meydana getirilen astronomi çalışmalarını bir araya
getirilmiştir.

Tarih perspektifinden değerlendirilen çalışmalardan önemli iki çalışma Salim Aydüz tarafından kaleme alınmıştır. ”Osmanlı Astronomi Müesseseleri” makalesinde Osmanlı’da astronomi çalışmalarını kimin yürüttüğünü, görevlerini ortaya koymuş ve Osmanlı’daki rasathaneleri sıralamıştır.

Astroloji ile doğrudan ilgili ve astrolog konumunun Osmanlı’daki karşılığı olan müneccimlik konusunu “Osmanlı Devleti’nde Müneccimbaşılık” çalışmasında detaylıca açıklamıştır. Prof. Dr. Yekta Saraç’ın günümüz harflerine kazandırdığı, aslen Bursalı Mehmed Tahir’e ait olan “Osmanlı Müellifleri” eserde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine ait bütün yazarların isimleri ve eserleri yer almaktadır.

Canan Uğur ise “Yıldızı Düşük İmparatorluklar: Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nda Astrolojinin Kültürler Arası İncelemesi” tezinde Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nda astrolojinin kültürel olarak nasıl konumlandığını araştırmıştır ve karşılaştırmaya gitmiştir.

31.8.2023 balık dolunayı

31.8.2023 Balık Dolunayı

31.8.2023 perşembe günü Balık burcunda dolunay yaşayacağız. Bu dolunay 7 derece Balık burcunda gerçekleşiyor. Laura Walker Sabian Sembolleri kitabında 7 derece Balık’ı böyle açıklamış :

Bir ışık huzmesiyle aydınlatılan, deniz ve sisle çevrili kayaların üzerinde büyük bir haç yatıyor.

Balık dolunayı haritanın 8. evinde gerçekleşiyor. 4 derece orb ile hemen yanında Satürn Balık konumlanıyor. Satürn etkisindeki bu dolunayda 7 derece Başak Güneş ile 7 derece Balık Ay karşıtlığını görmekteyiz. 2. ve 8. ev aksının tetiklendiği bu dolunay, en genel anlamıyla borç, ödemeler, krediler, harcamalar ile alakalı bir takım “KISITLAMA” enerjisi etkisi geliyor. Zaten bu alanda yer alan Neptün Balık, şuanda yapılacak harcama veya kredi gibi durumların sakıncalı, belirsiz, sonucunun sıkıntılı olabileceğini vurguluyor. Yani, bu dolunayda bir takım giderlerle alakalı dengeye getirmemiz süreçler söz konusu. Giderlerinizi dengeye getirmenin en mantıklı yolu da daha çok kazanabilmektir. İşte bu konuyu da 2. evdeki Başak Güneş tetikliyor. Yani zodyak, giderler sıkıntı yaratsa da gelir konusunu düzenleme fırsatının olduğunu söylüyor.

Merkür’ün 2. evde Olması ve Para Konuları

Balık dolunayında Başak burcunun yöneticisi Merkür de haritanın 2. evinde konumlanıyor. Yani, parasal kaynakları arttırmak, maaş konuları, işe girmek, iş görüşmeleri yapmak, iş seyahatleri gibi konularda yoğun gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca, hizmet sektörü, sağlık alanları, yemek ve gastronomi gibi konularda da gelişmeler yaşanabilir.

Dolunayın Yükseleni Aslan

Dolunayın yükselen burcu Aslan’da konumlandığından, gelişmelere uyumlanmakta zorluk çekebiliriz. Ayrıca Yükselen Aslan’ın şatafat ve cömertlik, buradaki parasal konular sebebiyle sekteye uğrayabilir. Yani,  Yükselen Aslan’ın tasarruflu yaklaşımları önem kazanıyor. Zaten Yükselen Aslan, Güneş ile yönetildiğinden ve Güneş de Başak 2. evde konumlandığından, çok net şekilde para durumlarını yönetmenin ne kadar doğru olduğunu anlayacağız.

Karma Asteroidi

Uranyen prensipte dolunay haritasını incelediğimizde, 7 derece Balık & Başak aksındaki KARMA asteroidini görüyoruz. (Karma asteroidi ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz. ) Karma’nın, Balık burcundaki seyahati, aynı değişken akstaki Başak Güneş’i ile de ters kavuşum yaşıyor. Buradaki diğer orta noktaların ışığında, kadersel evliliklerin gerçekleşeceği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Venüs Retro da olsa, çoktan gerçekleşmesi gereken evliliklerin yaşandığını göreceğiz.

Photographia Asteroidi

Balık burcunun yönetcisi Neptün, Photographia asteroidi ile etkileşimde olduğundan “denizlerin, okyanusların görüntülenmesi” ihtiyacını görmekteyiz. Denizlerden, okyanuslardan bir mesaj var belli ki.

Yurtdışından Gelen bir Etki

Mars & Pandora Terazi & Koç zıtlığı, yine bu dolunay aksını tetiklemekte. Özellikle Oysseus ile olan bu etkileşimi, yurtdışından gelebilecek bir zorlamaya işaret edebilir. Terazi yöneticisi Venüs’ün Eros ile etkileşimi, aşı & hastalık gibi bir konuyu tetikleyebilir. Burada yurtdışı vurgusuna tekrar dikkat çekmek isterim. Covid benzeri bir virüs salgın sebebiyle, “bir davranış biçimine zorlamak” örneğin : aşı olmak gibi bir durum oluşabilir.

Ayrılıklar

Bu dolunayda, Apollon ile Satürn / Cupido orta noktasının kavuşumu, sabit aksı KARA AY LİLİTH ile ortaladığından; bu dolunay çok fazla AYRILIK teması getirebilir. Yoğun şekilde ayrılık haberleri alabiliriz.

Euterpe & Güneş Kavuşumu

Bir müzik grubu, müzik enstürmanı konusunda, özellikle de vurmalı çalgılar hakkında bir gelişme duyabiliriz. Festival & konserler için güzel bir etki alıyoruz.

Merkür Retrosu

Bu dolunay gece saatinde olduğundan Merkür gününün, Merkür saatinde gerçekleşecek. Ayrıca haritanın yöneticisi de Merkür. Yani haritanın Merkür aksı da çok değerli ve önemli haberler veriyor. Merkür aksı, uranyen haritdada Panacea & Kara Ay Lilith & Aphrodite & Atlantis & Diana & Lilith & Sphinx ile tetikleniyor. Bu tetikleme en özet şekliyle pansuman, tedavi gibi konular dikkat çekmekte. Merkür’ün de retro hareketini göz önüne alırsak, herhangi bir konuda acele karar vermekten uzak olmalısınız.

Yeni Ayın Yükselen Burçlara Etkileri

Yükselen Koç

Dolunay sizin için bazı günlük işleri düzene sokmak ve kişisel anlamda içe çekilerek, kendi huzurunuzu yapılandırmakla alakalı gerçekleşiyor. Bu aşamda zıt burcunuz Terazi’de ilerleyen Mars, partnerinizle alakalı bir mücadele veya yardımlaşma konusuna dikkat çekiyor. Yurtdışı, yabancı ülkeler, üniversiteler, dini konular, inanç ile alakalı tetikleniyorsun. Bu tetiklenmenin altı boş değil. Bu tutulma ile hayatın sosyal anlamda bir ünvan & seviye kazanıyor. Yurtdışına taşınma durumun varsa, artık bu dolunay ile enerjiler daha da kolaylaşacak. Önemli insanlarla tanışacağın bir dönemdesin. Yeni başlangıçların, sana sürprizlerle geliyor. Pandora senin burcunda ! Merkür retrosu ile beraber, aklına koyup yapamadığın bir çok günlük işe (temizlik, düzen vb) vakit ayırabileceksin. İş hayatında acil kararlar vermekten uzak durmalısın. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Boğa

Kişisel zevklerin, yaratıcılığın, keyfin, zevkin, sevgilinle geçirdiğin vakitlerin önem kazandığı, aynı zamanda gruplar ve arkadaşlıklar içerisinde de bazı haberler ve gelişmeler yaşadığın bir dolunaydasın. Bu dolunay, sana hayal ve hedeflerini düzene sokmanı, bunlar için gerçekçi adımlar atmanı istiyor. Dolunay süresince, kendi kariyerin ve iş hayatının gelebileceği üst noktayı görme ihtiyacın artabilir. Kariyerinle alakalı iyi gelişmeler yaşayabilirsin. Ev yaşamında ve aile bireylerin içerisinde takıntı, kuruntu yapan insanlar olabilir. Ev içi düzenleme, evini dekore etmek, evini daha güzel hale getirmek isteyebilirsin. Müzikle alakalı bir enstrüman için kursa kayıt olabilirsin. Vurmalı çalgı olması daha muhtemel ! Merkür retrosu ile beraber, eski bir aşk & sevgili kapını çalabilir. Aşk yaşantın ile alakalı acil kararlar verme, iyi düşün. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen İkizler

Kariyer hayatınla alakalı bir takım zorlayıcı gelişmeler ile ilgilenmek durumunda kalabilirsin. Burada kadersel bir gidişatın olduğunu bilmelisin, ve sadece sorumluluklarına odaklanmak seni uzun vadede başarılı kılacaktır. Hayallerin ve hedeflerin, bağımsız bir iş veya başka bir firmada işe girmekle alakalı olabilir. İş hayatının gündemde olduğu bir dolunaydasın. Ev yaşamın, aile bireyleri ile iletişimin yoğunlaşıyor. Ev düzenleme ve temizliği konusunda tetikleniyorsun. Evde bir müzik aleti çalma veya öğrenme ile alakalı gündemin olabilir. Partnerin bu dolunayda görsel ve fiziksel görünümü ile alakalı dikkatini çekebilir. Partnerinin bir tık daha kıskanç olabileceği bir dönemdesin. Merkür retrosu ile beraber,  evinde aksattığın bir konu için artık vaktin olabilir. Ev değiştirme ile alakalı bir durum da yaşaman olasıdır. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Yengeç

Bir hazırlığının sonucunu almak üzere, bu dolunay ile beraber yurtdışı, yabancı dil, üniversiteler ile alakalı tetikleniyorsun. Uzak bir yere yolculuk etmek isteyebilirsin, ancak bir problem çıkabilir; buna göre tedbirli olmalısın. Bu dolunayda, yakın çevren ve kısa seyahatlere önem vermelisin, zaten bu konular yoğunlaşacak.  Sağlığına dikkat etmelisin. Biraz gözden uzak olmak isteyebileceğin bir dönemdesin. Bu dolunayda partnerinle ilgilenmen gerekebilir. Onun parasal konularıyla alakalı bir problem oluşabilir. Bu dolunay senin için eğitimler, yolculuklar ağırlıklı olacak. Araç kullanımı, araba tamiri vb. gelişmeler de yaşayabilirsin. Merkür retrosu ile beraber, hep ertelediğin o eğitimi artık alabilirsin. Çok gitmek istediğin kısa mesafe bir yer varsa, bununla ilgili vaktin olacak ve gerçekleştirebilirsin. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Aslan

Balık dolunayı haritasının da yükseleni 14 derece Aslan burcunda yer aldığından, bu dolunayı seni yakındna ilgilendiriyor. Hayatını tüm yönleriyle etkileyen bir gelişme yaşayabilirsin. Bu gelişme, evliliğin, işin, evin ile alakalı olabilir. Özellikle kedi sahibi isen, kedinle alakalı da bir süreç yaşayabilirsin. Veya kedi sahiplenmek isteyebilirsin. Rüyaların artacak ve içsel sezgilerin coşacak. Rüyalarını not almalısın. Dolunayda iki arada bir derede kalabileceğin durumlar da olacaktır, ancak özellikle parasal konularındaki gidişatı yönetmen için taşını elin altını koyma zamanın geldi. Sanrılara, endişelere değil; para kazanmaya odaklan. Bu dolunay sana paranı yönetme konusunda bazı alışkanlıklar kazanman gerektiğini net şekilde gösterecek. Paranın nereden geleceğini artık biliyorsun, sadece yap! Merkür retrosu ile beraber parasal konularda ertelediğin bir çok şeyi yapma şansın doğabilir ! Parasal konularda daha dikkatli olman da gerekebilir. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Başak

Dolunayda zıt yerleşim Güneş’in sahibi sensin! Yani bu dolunay seni çok yakından ilgilendiriyor. Partnerlik, evlilik, iş, ev, kimlik, karakter, sağlık gibi hayatını 4 koldan etkileyen en önemli konularınla alakalı gelişmeler yaşayabileceğin bir dolunaydasın.  Özellikle partnerinin sorunları olabilir, ona yardımcı olman gerekebilir. Bu dolunay seni müzik anlamında olumlu etkiliyor, müzikle alakalı çalışmalar, hatta belki de enstrüman çalmak isteyeceksin. Vurmalı bir çalgı olduğunu da belirtmeliyim. Burcunda gerileyecek Merkür, seni daha ağır ve düşünceli bir hale getirebilir. Kendinle, görünüşünle, hayatınla alakalı yapmak isteyip de yapamadığın bir şey varsa, bu dolunay ile beraber fırsat elde edebilirsin. Merkür retrosu ile beraber ertelediğin veya fırsat bulamadığın bazı anlaşmalar ve organizasyonlar için tetiklenebilirsin. Eski bir arkadaş ile görüşebilirsin. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Terazi

Balık dolunayında günlük işlerine, çalışmalarına, düzenli verdiğin hizmete odaklanıyorsun. Bu konularla alakalı bazı düzenlemeler yapman istek değil ihtiyaç olacak. Belki çalışma saatin değişecek, belki de çalışma ortamın. Veya, sen kendin ve sağlığın için bazı düzenlemeler yapmak durumunda kalabilirsin. Arkadaşından destek alabilirsin. Kediler, evcil hayvanlarla alakalı bir gündemin de olabilir. Mars’ın da artık Terazi burcundaki seyahati ile beraber, kendi hayatınla alakalı net şekilde bazı şeyleri geliştirmek istiyor olabilirsin. Kesici aletlere dikkat etmelisin. Cinsel hayatın ve çocuk sahibi olmakla alakalı tetiklendiğini hissediyor olabilirsin. Partnerinle alakalı sürpriz bir durum yaşayabilirsin, veya sürpriz bir ilişki kapını çalabilir. Merkür retrosu ile beraber, uzun zamandır kendine sessiz sakin bir şekilde ayıramadığın o zamanı artık ayırabilirsin. Yarım bıraktığın kitabı bitirmek için iyi bir dönemdesin. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Akrep

Aşk yaşamının gündeme geldiği bir dolunaydasın. Çocuk sahibi olmakla alakalı tetikleniyor olabilirsin, ancak bu konu zamana yayılabilir. Bunun dışında hayattan zevk almadığını düşünebilirsin ve tek başına olmaktansa arkadaşlarınla vakit geçirmek isteyebilirsin. Bir hayal ve hedefine doğru emin adımlarla gidiyorsun, ancak kendini içten içe engellenmiş hissediyor olabilirsin. İşsiz kalmak ile alakalı tereddütlerin olabilir. Konser, müzik vb etkinliklere katılman sana iyi gelecek. Sağlığına özen göstermen gereken bir süreçtesin. Bir konu ile alakalı danışmanlık almayabilirsin ve izole bir şekilde bu işin üstüne gitmek istiyorsun. Tekrar eden psikolojik bir takıntını artık sonlandırmak üzeresin. Bilinçaltının çokça tetiklendiği bir süreçtesin, kendini yorma ve sakin zaman geçirmeye çalış. Merkür retrosu ile beraber, eski arkadaşların toplandığı bir görüşmeye çağrılabilirsin ! Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Yay

Ev yaşamınızda bir takım aksilikler hiç canınızı sıkmasın. Bu süreç, sizin iş hayatınıza odaklanacağınız, kariyerinizle alakalı güzel fırsatlar elde edebileceğiniz bir dönem. “Sağlam adımlar” bu dolunayın size özel parolası. Günlük çalışma ortamınızın değişebileceği, çalışma yaşamınızla alakalı iyi bir haber alabileceğiniz dönemdesiniz. Ayrıca, sağlığınızla alakalı bir muayene durumu da söz konusu olabilir. Kişisel görünümünüz, fiziksel durumunuz, estetik yönünüzle ilgili tetikleniyorsunuz. Kendinize bakmak, görsel anlamda güzelleşmek isteyebilirsiniz. Bir bağımlılığınızdan kurtulabilirsiniz, sigara vb. Merkür’ün geri gitmesi, sizin kariyerinizle alakalı gecikmiş bir haberin gelebileceğini gösterebilir. Merkür retrosu ile beraber gecikmiş bir iş teklifi kapını çalabilir. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Oğlak

Yakın çevrenizle alakalı hassas bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Kardeş, yakın akrabalarla alakalı veya kısa seyahatlerinizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir ; ancak siz hedef ve inandıklarınız peşinden giderek, kendinizi gelecek başarılara odaklayarak devam etmelisiniz. Bu süreçte yakın çevrenize uzak olmanız size iyi gelebilir, ancka her ne kadar yakın olmasanız da belki bir konuda ilgilenmeniz gerekebilir. Günlük yaşamınızda bir cihaz, yazılım vb program öğrenebilirsiniz. Yurtdışı seyahat veya yurtdışından bir haber alabilirsiniz. Yabancı bir şarkıcının konserine gitmek isteyebilirsiniz. Bir arkadaşınıza yardım etmeniz gerekebilir. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

 

Yükselen Kova

Dolunay sizin için parasal konuların önem kazandığı bir geçiş yaşatacak. Parasal kaynaklarınızda bir problem yaşamanız olasıdır ve kredi çekme, borç alma ile alakalı tetiklenebilirsiniz. Veya, böyle sıkıntılı bir süreçte satışlarınız artabilir ; kazancınızı arttıran bazı iş kolları bulabilirsiniz. Kişisel anlamda bazı sağlık konuları gündeme gelebilir, iğne olma gibi bazı medikal süreçler yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen bir konu veya nostaljik bir durum karşınıza çıkabilir, eski bir arkadaş vesaire. Sağlık konusu sizin için önem kazanıyor. Ev yaşamınıza canlılık getiren bir gelişme yaşayabilirsiniz. Teknolojik bir alet evinize almak isteyebilirsiniz. Partnerinizle alakalı gerginlik veya git geller yaşamanız da olasıdır. Kendi sağlığınız ve parasal durumunuzu yönetmek size iyi gelecek. İş değiştirmekle alakalı da tetikleniyorsunuz. Daha önce sizden alınmış ve hala ödenmemiş bir borç ödemesini bu dolunayla beraber alabilirsiniz. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

Yükselen Balık

Bu dolunayda partnerinden teklifler gelebilir! Hem iş ortaklığı hem de evlilik anlamında etki alıyorsun. Kişisel anlamda sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Özellikle Karma Asteroidinin senin burcunda ve Ay ile kavuşum yapması, duygusal manada karmik bir süreçten geçtiğini bizlere göstermekte. Maddi veya manevi bir hesap kapatma durumu yaşayabilirsin. İyi isen iyi, kötü isen kötü bir karmik sonuç yaşayabilirsin. İyisi de, kötüsü de seni bir döngüden kurtaracaktır. Akışta kal. Partnerinle etkinlik ve müzik & konser gibi aktiviteler yapabilirsin. Kalp rahatsızlığın var ise bu dönem dikkat etmelisin, varsa tedavin mutlaka aksatmadan özen göster. Hayatındaki krizli bir konuyu yönetme görevi sana düştü. Kendi hayatının kahramanı sensin, başkasından bir iyilik bekleme… Merkür’ün retrosu, partnerinle alakalı geç kaldığınız, yapmak istediğiniz ama bir türlü fırsat bulamadığınız bir konuda fırsat getirebilir. Bu dolunayda inandığın şeyi iyi gözlemle, çünkü gerçekleşebilir !

oğlak burcunda dolunay

3 Temmuz Oğlak Burcunda Dolunay

3 Temmuz 2023’de Oğlak burcunda 11 derecede dolunay gerçekleşecek.  Ay 11 derece Oğlak burcundayken, Güneş 11 derece Yengeç burcunda olacak ve tam karşıt açıda yer alacaklar. Dolunay esnasında Ay’ın uzaklığı Dünya’ya yakın olacak. Oğlak dolunayı normal dolunaylardan daha parlak ve büyük görünecek. Yani Süper Ay yaşayacağız.

Dolunayın yükseleni 27 derece Terazi burcunda konumlanıyor. Whole sign sisteme göre, bu dolunay 4. ev – 10. ev akslarını tetikliyor. Yani, genel anlamda hayatımızı ciddi şekilde yönlendireceğimiz net – görünür şekilde ortaya çıkacak yoğun bir enerji yaklaşmaktadır.

Süper Ay’ın Sabian sembolü

11 derece Oğlak “Sülünler parlak renklerini özel bir mülkte sergiliyor.”

11 derece Yengeç “Tanınmış şahsiyetleri karikatürize eden bir palyaço.”

Oğlak Dolunayın Genel Etkileri

Dolunay Oğlak burcunda gerçekleşeceğinden, duygularımızı sınıflandırdığımız analiz edeceğimiz bir dolunay enerjisi olacaktır. Bu dolunayda, ailevi ve ev gibi meselelerle ilgilenmemiz gerekebilir. Ailevi meselelerin çözülmesi gerekebilir. Evinizde tadilat veya değişiklikler gerçekleşebilir. Duygularınızı daha kontrollü, düşüncelerinizi ise daha aktif şekilde hayata geçirebilirsiniz. Hades ile etkileşimde olan Merkür ve Güneş sebebiyle, gizli saklı konuların açığa çıkacağı bir zaman diliminde olacağız. Oğlak yöneticisi Satürn 6.evde Balık burcunda yer aldığından, çalışma koşullarımız ve işlerimizi düzene sokma açısından tetikleniyoruz. Bu konulardaki disiplinli yaklaşımımız biraz daha esniyor. Bu dolunay aksı Mars Aslan ile tetikleniyor. Yani dolunayda bazı işlerin peşinden koşulacak veya mücadele edilecek. Bu dolunayda oturanlar yerinde duramayacak ve ayağa kalkacaktır 🙂

Oğlak Dolunayında Asteroidler

Pythia, Aphrodite, Eos etkisinde gerçekleşecek olan Oğlak dolunayında “yanlış anlaşılmalar” gündeme oturuyor. Duyduğunuz, okuduğunuz, gördüğünüz şeyleri yanlış şekilde yorumlama ve akabinde oluşabilecek nefret (Eos) öfke patlamaları oluşabilir. Kıskançlık enerjisinin yoğun olacağı bu dolunayda, ilişkiler aniden başka bir yöne evrilebilir. Bunun farkında olarak süreci gözlemleyebilirsiniz 🙂 Dolunayın diğer önemli asteroidi Pandora 🙂 Hem Klotho hem de Pandora’nın Koç noktasındaki konumu, herkesin şaşıracağı bazı başlangıçları göstermektedir. Venüs ve Uranüs arasındaki etkileşim sebebiyle, süreç içerisinde sürpriz ve ani olaylar oluşabilir. Atropos & Jüpiter kombinasyonuyla beraber “istikrar” beklendiğimiz bazı konular, tam olarak istediğimiz gibi ilerlemeyebilir. Yani, bazı değişimlerin içerisinde olacağız. Eğer yeni başlangıçlar yapma ile ilgili bir dönemdeyseniz, bu dönem sizin için fırsatlara gebedir. Fakat birşeyleri sürdürme ile alakalı zorlanmalar yaşıyorsanız, bilin ki bazı şeyleri değiştirme ve koparma zamanı gelmiştir diyebiliriz. Bu dolunayda sabah erkenden kalkma ve uykusuz kalma gibi konular da ortaya çıkabilir.

Yükselen burçlara göre dolunay etkileri

Koç

Sizin için kariyer ve meslek hayatınızla ilgili yeni umutlar ve yeni sürprizler kapıda. Partnerinizle ilgilenmek, sözleşmelerinizle alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda bir tür çekişme ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, ani kararlar almaktan ziyade sabırlı olmalısınız. Uykusuzluğa dikkat.

Boğa

Seyahatlerinizle alakalı bazı netlikler yaşayacaksınız. Akademik kariyer için olumlu bir süreçtesiniz. Ev hayatınız, aile kökleriniz, çekirdek aileniz içerisinde bazı yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizle ilgili parasal, muhasebesel konularda karışıklıklar ve gizli durumlar ortaya çıkabilir.

İkizler

Paranız ve para kaynaklarınızla alakalı akışı kontrol etmek, ödemelerinize özen göstermek üzere dolunay etkisi altındasınız. Aynı zamanda para, cüzdan, hesaplarınızla alakalı sorunlar açısından da dikkatli olmalısınız. Parayla ilgili hayatınızı yönlendirme ve yönetme üzerine tetikleniyorsunuz.  Bu dönem yakın çevrenizden asla para istemeyin 🙂

Yengeç 

Zaten hassassınız, bu dolunayla biraz daha hassasiyet eşiğiniz yükselecektir. Satürn mantıklı davranmanızı istiyor. Partneriniz ve ilişkinizle alakalı bazı sorunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Düşünce yapınızda bu dönem bazı eksik noktalar olabilir, bunu göze alarak biraz daha sabırlı olun. Parasal konuları bu dönem bir tık daha ciddiye alın.

Aslan

Günlük yaşamınızda gündelik işlerinizle uğraşırken sinir katsayınız yükselebilir. Spor ve vücut geliştirme, güzel yemek tariflerine başlamak için iyi bir dolunaydasınız. Kişisel olarak çok fazla huzursuz ve endişeli olabileceğiniz bu dolunayda kendinizi spora adamak iyi bir yönelim olacaktır. Çevrenize enerjisi düşük insanları çekme olasılığınız diğer burçlardan daha fazla, ve bu sebeple spor ve güzel beslenme ile enerjinizi yükseltmelisiniz.

Başak

Aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgilenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yaratıcı sanatsal faaliyetler ile profesyonel şekilde ilgilenmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili arkadaşlar ve gruplar içerisinde bazı yanılsamalar ve yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu dönem bazı şeyleri aşırı kişiselleştirmeye meyillisiniz, dışarıyı kendi haline bırakın 🙂

Terazi

Dolunayın yükseleni sizin burcunuzda ! Bu sebeple, sizin için kişisel gelişim ve bireysel isteklerinizin de ön planda olacağı bir süreçtesiniz. Özellikle de ev, ev içi düzenlemeler, bina, aile kökleriniz, ailenizde kişiler ile ilgilenmeniz gerekebilir. Bu dönem kariyer yaşamınızda gizli saklı konular veya hesap hataları yapmaya meyillisiniz. Kariyer alanınızdaki iş arkadaşlarınızla alakalı gizli saklı konular veya yanlış anlaşılmalar oluşabilir. Bu dönem arkadaşlarınıza kulak asmazsanız çok da bir şey kaybetmezsiniz 🙂

Akrep

Yakın çevrenizle ilgilenmek ve yakın çevrenizle alakalı değişken durumlar ortaya çıkabilir. Onlarla alakalı beklentileriniz biraz boş çıkabilir. Kariyer hayatınızla alakalı huzursuzlukla gündeminizde. Kısa eğitimlere başvurmak için uygun bir dönemdesiniz. Aklınızda olan ama bir türlü başlayamadığınız o eğitim için şimdi tam zamanı diyebiliriz

Yay 

Paranızı yönetme ile alakalı tetikleniyorsunuz. Dolunay süresince para harcamayla alakalı gündemleriniz olacaktır. Banka, kredi, borçlar ile alakalı durumları iyi bir şekilde yöneteceksiniz. Diğerlerinden gelecek olan para var ise, bu konuda beklentide olmayın ; çünkü karşı taraftan yana bazı gecikmeler, ertelemeler, gizli durumlar ortaya çıkabilir. Aile, yuva, ev, bina, ev içi su tesisatı gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

Oğlak

Kişisel olarak yeniden kendinizi yapılandırdığınız bir dönemdesiniz, herleye karşı hassas ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyorsunuz. Partnerinizle alakalı bazı gizli saklı konular veya yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Kredi kartı, para, borç ödemeleri ile alakalı “gelen para” konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Diğerlerinden gelecek olan parayı çok beklemeyin çünkü gelmeyecek gibi. Buna güvenerek hareket etmeyin. Yakın çevrenizle mesafeli olun.

Kova

Bu dolunayda biraz yalnız başına kafa dinlemek size daha iyi gelecek gibi duruyor. Kendinizle, ruhunuzla ilgilenecek aktiviteler sizi rahatlatacaktır.  Evinizde size konfor getirecek bir düzenleme yapmak iyi gelecektir. Yeni bir cüzdan alabilirsiniz ve kartlarınızı düzenleyebilirsiniz. Partnerinizi kendi haline salmanız sizin için faydalı olacaktır. Partnerlik ve sözleşmelerinizle alakalı gizli saklı durumlar oluşabilir, gözlemde kalmalısınız.

Balık

Hayal ve hedeflerinizle alakalı tetikleneceksiniz. Hayalinize bir adım daha atmak isteyeceksiniz, bunun için kendinize yapılandırıyorsunuz. Uzun hedefler için kararlılıkla ilerleme adına kendinizi motive edeceğiniz bir süreçtesiniz. İş arkadaşlarınız veya günlük işlerinizle alakalı kimseye güvenmemeniz gereken bir süreç. Kişisel gelişminiz ve hobileriniz için profesyonel destekler almanız size iyi gelecektir.

 

Dolunayın haritanıza özel analizi için buradan başvuru yapabilirsiniz

Tutulma Dolunay Yeni Ay Astroloji Danışmanlığı

 

 

 

Adsız Tasarım Kopyası (5)

Satürn Balık 2023-2025

Satürn ne zaman Balık burcuna geçiyor?

Deneyim, kısıtlama, başarı, sorumluluklar, ciddiyet, kurallar, sınıflandırmayı anlatan Satürn, Balık burcuna geçiyor. Satürn’ün Balık seyahati tarihleri aşağıdaki gibidir.

 • 7 Mar 2023 16:34:35 – 25 Mayıs 2025 06:35:32 arasında Satürn Balık burcunda olacak.
 • 1 Eylül 2025 11:05:52 – 14 Feb 2026 03:11:20 arasında Satürn Balık burcunda olacak.

Satürn Balık seyahatinde potansiyel gündeme gelecek konular

7 Mar 2023 – 25 Mayıs 2025 ve 1 Eylül 2025 – 14 Feb 2026 arasında Satürn Balık burcunda olacak. Tarihte Satürn Balık’ta çok büyük sel ve kasırgalar yaşanmış. Amazon ve ebay kurulmuş. Tarikat liderlerinin adının karıştığı suikastler olmuş. Türkiye’nin Uranüs’ü Balık olduğundan, uçak kazaları artmış. İlk haberleşme uydumuz Turksat fırlatılmış. Istanbul boğazında petrol tankerleri çarpışmış. Kurt Cobain intihar etmiş. Piyasaya yeni web tarayıcısı sürülmüş, cep telefonu şebekeleri açılmış. Dini örgütler kurulmuş. Satürn Balık döneminde din, inanç, kutsal değerlerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir, yeni dinler tarikatlar oluşabilir. Dini veya tarikat liderleri tuhaf veya olumlu ses getiren eylemler yapabilir. Bu kişilere karşı olanlar ortaya çıkabilir. Sanatçılar veya sanat eserleri ile alakalı konular daha sınırlayıcı ve engelleyici etkilerle karşılaşabilir. Sanat ile dışavurum tam olarak istenildiği gibi olmaz. Sanatçılar hakkında üzücü haberler gelebilir. Veya sanat konularında kurallar sınıflandırma vb gerekebilir. Teknoloji, bilim, haberleşme, kimyasal konularda gündemler oluşabilir. Kimyasal sızıntılar gündeme gelebilir. Silahlanma ile alakalı engellemeler çıkabilir, mesela nükleer silahlanmanın, kimyasal silahların yasaklanması gibi. Doğa olayları konusunda dünya çapında çok güçlü kasırgalar, fırtınalar, seller, tsunamiler oluşabilir. Deniz kenarı, göl kenarı, nehir dere kenarı ile alakalı gündemler yaşayabiliriz. Gemiler, tekneler, deniz yolları problemleri ortaya çıkabilir. Tarihte Satürn Balık’tayken gemi kazaları sıkça yaşanmış. Sulara gömülen gemü haberleri alabiliriz. Kozmetik, krem, medikal sıvılar hakkında skandal haberler duyabiliriz. Bu konularda bilinçlenebiliriz. İlk eşcinsel evlilik Satürn Balık’ta gerçekleşmiş. İnsanların dinen ve inanç sistemlerine göre aykırı gördükleri bu tarz gelişmeler de ortaya çıkabilir. Haberleşme ağı, uzay, evren ile alakalı çok önemli yenilikler olabilir. Evrenin sırları hakkında önemli bilgiler, görüntülemeler (teleskop vb) edinebiliriz. Parasal manada yeni önemli kripto paralara devletler geçebilir, web tabanlı teknolojik ağ sistemlerinde önemli yenilikler olabilir. Neptün ile ilgili konular ruhun daralması, kaybolmak, kayıplar, depresyon vb. gündemimize gelebilir. Satürn Balık ile, ruhsal anlamda güçsüzlük hissedebiliriz. Alkollü içkileri abartma meyili ve buna sorunlar ortaya çıkabilir. Alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı ile alakalı çözümler üretilebilir. Satürn Balık döneminde, önümüzdeki 2.5 sene boyunca sanatsal çalışmalar derin izler bırakacak… Tupac dördüncü albümü All Eyez on Me’yi Satürn Balık’tayken çıkardı. Satürn Balık döneminde, acıtasyon, duygulara kaçış, sorunlarla baş etmek yerine kaçmaya, kaybolmaya çalışmak gibi eylemler çok ciddi problemli sonuçlar doğurur. Kaçmamaydım daha iyiydi diyeceğimiz türden.

Zemin Sıvılaşması

Satürn Balık döneminde 2.5 sene boyunca deprem sebebiyle, ülkemizde olası zemin sıvılaşması yaşayabilecek bölgeler de (fay hattına yakın deniz kenarı yumuşak zeminler) gündeme gelecektir. Zemin sıvılaşması kavramını çok sık duyabiliriz.

Satürn = Katı hal Balık = Sıvı, akışkan hal

Satürn ne zaman retro olacak?

 • 17 Haziran 2023 – 4 Kasım 2023 Satürn Balık Retrosu. 17 Haziran 2023’te Satürn retro hareketine 7°’de başlayacak. 4 Kasım 2023’te ileri hareketine 0°’de başlayacak.
 • 29 Haziran 2024 – 15 Kasım 2024 Satürn Balık Retrosu. 29 Haziran 2024’te 19°’de Satürn Balık retro hareketine başlayacak.  15 Kasım 2024’te 12°’de Satürn ileri hareketine başlayacak.
 • 13 Temmuz 2025 – 28 Kasım 2025 Satürn Koç & Satürn Balık retrosu.  13 Temmuz 2025’te Satürn 1° Koç burcundayken retroya başlayacak. 28 Kasım 2025’e kadar 25° Balık’a kadar gerileyecek.
Retro Satürn Nedir?

Satürn, haritamızda hangi konularda itici kuvvete ihtiyaç duyduğumuzu, hangi alanlarda “üşenme” yaşayabileceğimizi, hangi konularda ekstra çaba sarf etmemiz gerektiğini anlatır. Aynı zamanda bu alanlar kişiye bir süre sonra, test ve sınavları atlattığında, ödül de getiren şeylerdir. Haritasında Satürn’ü Retro olan kişiler, ilk etapta sorumluluklarının pek farkında olmuyorlar. Bu kişiler, sorumluluklarının ne olduğunu ve nasıl davranmaları, zamanı nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bazı şeyleri geç idrak ediyorlar. Satürn döngüsü ilk 30 yaşdan sonra, retro konum gittikçe etkisini yitiriyor ve kişi yaşadığı tecrübeler neticesinde, ve diğerlerine göre daha ağır ve sağlam “uyarıcı” olaylar sayesinde, diğerlerine nazaran daha olgun ve tecrübeli bir hale geliyorlar. Geçmiş – gelecek çizgisinde, kişi mesela 1 yıl önceki işiyle alakalı geri dönüşler alıp, düzeltmek zorunda kalabilir. Bunun gibi “zaman boyutu” içerisinde git geller yaşama olasılığı vardır. Daha detaylı retro konuları buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Satürn Balık’ta tarihte – geçmişte neler oldu? Bazı haber başlıkları

 • Hubble Uzay Teleskobu’ndan alınan Pluto ve uydusu Charon’un ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
 • İsrailli Kahanist Baruch Goldstein, Batı Şeria’daki Patrikler Mağarası’na ateş açtı ; ibadet edenler onu öldürene kadar dövmeden önce 29 Müslümanı öldürür.
 • Dört ABD F-16’sı, Uçuş Reddetme Operasyonunu ve uçuşa yasak bölgesini ihlal ettiği için Bosna-Hersek üzerinde dört Sırp J-21’i düşürdü .
 • Çin Halk Cumhuriyeti ilk internet bağlantısına kavuştu .
 • Daha önce Loch Ness Canavarı’nın (Van gölü canavarı gibi bir hikaye) “kanıtı” olarak lanse edilen Marmaduke Wetherell tarafından çekilen bir fotoğrafın bir aldatmaca olduğu doğrulandı.
 • Steven Spielberg’in Holokost draması Schindler ‘s List, En İyi Film ve En İyi Yönetmen (Spielberg) dahil olmak üzere yedi Oscar kazandı .
 • Kuzey Karolina’daki Pope Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde iki askeri uçak çarpışarak 24 kişinin ölümüne neden oldu.
 • Meksika cumhurbaşkanı adayı Luis Donaldo Colosio, Tijuana’daki bir kampanya mitinginde öldürüldü .
 • 1994’teki en büyük kasırga Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusunda meydana geldi ; 22 kişiyi öldürdü.
 • Nirvana’nın solisti Kurt Cobain 27 yaşında Seattle’daki evinde intihar etti . Cesedi üç gün sonra bulundu.
 • Airbus A300 olan China Airlines Flight 140 , Japonya’nın Nagoya kentine inerken düştü ve 264 kişi öldü.
 • Güney Afrika, apartheid’in son kalıntılarının nihai sonunu işaret eden ilk tamamen çok ırklı seçimlerini yaptı . Nelson Mandela seçimleri kazandı ve ertesi ay demokratik olarak seçilen ilk başkan olarak yemin etti.
 • İngiltere ile Fransa arasında 15.000 işçinin yedi yılda tamamladığı Manş Tüneli açıldı ve yolcuların iki ülke arasında 35 dakikada seyahat etmesine olanak sağladı.
 • Nelson Mandela, Güney Afrika’nın ilk siyahi başkanı olarak göreve başladı .
 • İsrail ve Vatikan tam diplomatik ilişkiler kuruyor .
 • Bir Airbus A330, Airbus’ın bulunduğu Fransa’nın Toulouse yakınlarındaki bir test uçuşu sırasında düştü ve yedi kişilik mürettebatı öldürdü. Testin amacı, maksimum tırmanma açısıyla düşük hızda bir motor arızasını simüle etmekti .
 • Aum Shinrikyo tarikatının üyeleri, Japonya’nın Matsumoto kentinde ilk sarin gazı saldırısını gerçekleştirerek sekiz kişiyi öldürdü ve 200 kişiyi yaraladı.
 • Tropikal Fırtına Alberto , Florida’nın bazı bölgelerini vurarak 1.03 milyar dolarlık hasara ve 32 ölüme neden oldu.
 • Jeff Bezos, Amazon’u kurdu .
 • Buenos Aires’te bir terör saldırısı birkaç Yahudi örgütünün bulunduğu bir binayı yerle bir etti, 85 kişi öldü ve çok daha fazlası yaralandı.
 • MS Estonya feribotu Baltık Denizi’nde battı ve 852 kişi öldü.
 • İsviçre’de , Güneş Tapınağı Tarikatının 23 üyesi , Quebec, Morin-Heights’ta 25 tarikat arkadaşının benzer şekilde keşfedilmesinden bir gün sonra ölü bulundu.
 • Sonda Venüs’ün kalın atmosferine inerken NASA , Magellan uzay aracıyla telsiz bağlantısını kaybetti.
 • Etkili Afrikaner ilahiyatçısı ve apartheid eleştirmeni Johan Heyns suikasta kurban gitti; katiller asla yakalanmaz veya kimliği belirlenmez.
 • İtalya’nın Piedmont kentinde meydana gelen sel düzinelerce insanı öldürdü.
 • Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi’nin öğrenci radyo istasyonu WXYC , dünyanın ilk internet radyo yayınını sağlıyor .
 • Çin’in Liaoning Eyaletinde bir Fuxin Yiyuan dans salonu alev aldı , 233 kişi öldü, 71 kişi daha kurtarıldı.
 • İtalyan yolcu gemisi Achille Lauro, yaklaşık bin yolcu ve mürettebatla Somali açıklarında Hint Okyanusu’nda alev aldı . Mürettebatın yangını söndürmeye yönelik başarısız girişimlerinin ardından gemi boşaltılır ve iki gün sonra batar. Tahliye sırasında iki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.
 • 1990’ların geri kalanında web tarayıcıları için kullanım payının çoğunu kontrol edecek bir web tarayıcısı olan Netscape Navigator’ın ilk sürümü .
 • Eşcinsel çiftler arasındaki sivil birliktelikler İsveç’te yasallaştırıldı.
 • Bolivya’da bir Katolik STK kuruldu
 • Piroklastik akışlar – haşlayıcı gaz, pomza ve kül bulutları – Java’nın merkezindeki patlayan Merapi Dağı yanardağından hızla aşağı inerek altmış kişinin ölümüne neden oldu.
 • Kıyamet günü tarikatı Aum Shinrikyo’nun üyeleri Tokyo metrosuna sarin saldırısı düzenleyerek 14 kişiyi öldürdü ve binden fazla kişi yaralandı. Saldırı, Japon tarihindeki en ölümcül terör olayı olmaya devam ediyor.
 • 6,6 Mw Batı   Makedonya depremi, Yunanistan’ın kuzeybatısını maksimum Mercalli yoğunluğu VIII ( Şiddetli ) ile vurarak 25 kişiyi yaraladı ve 450 milyon dolar hasara neden oldu.
 • 7.0 Mw Neftegorsk   depremi , Rusya’nın kuzeyindeki Sakhalin Adası’nı maksimum Mercalli yoğunluğu IX ( Şiddetli ) ile vurdu ve 1.967 kişi öldü ve 750 kişi yaralandı.
 • Srebrenica katliamı : General Ratko Mladić komutasındaki Sırp Cumhuriyeti Ordusu birlikleri , Birleşmiş Milletler Koruma Gücü’nün Hollandalı barış güçlerinin çok az direnişiyle Srebrenica’ya girerek binlerce Boşnak erkeği ve erkek çocuğu öldürmeye ve birçok kadına tecavüz etmeye devam ediyor
 • eBay, Pierre Omidyar tarafından kuruldu .
 • Angela Tayfunu Filipinler ve Vietnam’ı 882 ölüm ve 315 milyon ABD Doları hasarla harap etti. Tayfun, 130 mph (210 km / s) rüzgar hızı ve 180 mph (290 km / s) rüzgar hızıyla 25 yıl içinde Filipinler’i vuran en güçlü fırtınaydı.
 • İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin, Tel Aviv’deki bir barış mitinginde öldürüldü .
 • Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi, HIV/AIDS’i tedavi eden ilk proteaz inhibitörü olan Saquinavir’i onayladı . Onaylandıktan sonraki 2 yıl içinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde AIDS’ten kaynaklanan yıllık ölümler 50.000’den yaklaşık 18.000’e düştü.
 • İsrail yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bıraktı.
 • Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.
 • İstanbul Boğazı”nda Kıbrıs Rum Kesimi bandıralı iki petrol tankeri çarpıştı. 11 denizci öldü.
 • Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi’ni kapattı. Partinin 6 vekili yurtdışına kaçtı.
 • Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu Türksat 1B fırlatıldı.
 • Java programlama dilinin ilk versiyonu yayınlandı.
 • Tupac dördüncü albümü All Eyez on Me’yi çıkardı .
 •  Hubble Uzay Teleskobu, Plüton’un ilk yüzey fotoğraflarını çekiyor.

Satürn Balık sürecinin doğum haritanıza özel yorumlaması için buradan kaydolabilirsiniz. 

Selin Işık Orhuntaş Deniz’in Satürn Balık transitini buradan okuyabilirsiniz.

20 şubat yeni ay

20 Şubat Balık Yeniayı

20 şubat yeni ay haritası

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10:05’te 1° Balık Burcunda Yeniay gerçekleşecek. Yeniay yöneticisi Neptün ve Venüs de Balık burcunda konumlanıyor. Haritanın yükseleni Koç burcunda yer alıyor. Yeniayın Eurydike asteroidi ile olan exact etkileşimi, “yardımlaşma” yardım etmek veya yardım almak konusunu çok net şekilde gösteriyor. Ay / Satürn ile beraber, bazı hislerimize, duygularımıza artık son vermek zorunda kalıyoruz. Duygusal burç Balık yeniayında, aslında tam tersi ruhumuzu, duygularımızı, hislerimi bastırmak durumunda kalıyoruz. Askalaphus etkileşimi sebebiyle, artık “iyileşme” sürecini de her anlamda başlatıyoruz.

20 Şubat Yeniayı yeniyi “hayal et” diyor

Yeniayda su elementi yüksek ve sabit nitelik ise düşük görünüyor. Dolayısıyla duygusal ve insani yönlerimiz ön planda olacaktır. Ancak, aşağıda anlattığım durum sebebiyle, bu yönümüzü bastırdığımız bir yeniay yaşayacağız. Balık burcu akışında, öylece kabul eden bir enerjiyi temsil eder. Olan olmuştur ; bunu kabul eder. Sıradaki ise hayal etmektir. Olana, olmuşa gönül koymaz. İşleyişe, sisteme koşulsuz güvenmeyi anlatır. Herşey saatini bekler inancı vardır. Artık, olanı geride bırakıp; yeni hayallere yolculuk etme zamanıdır. Bir hayali gerçekleştirmenin ilk yolu, onu hayal etmektir. Birinci adım budur. Hayal etmediğiniz bir şeyi gerçekleştirmeniz imkansızdır. Bu yüzden, 20 Şubat Yeniayı yeniyi hayal et diyor.

Güneş ve Ay’ın konumlandığı yerde, Satürn ve Admetus’un geometrik yakınlığı dikkat çekiyor. Duygularımızı, hissiyatımızı, hüznümüzü, hıçkırımışızı sanki içimizde bir yerlere gömüyoruz. Admetus saklanan, Satürn bastırandır. Haykırmak istiyoruz, ama yapamıyoruz. Görüyoruz, ama söyleyemiyoruz. Kabulleniş sürecindeyiz.

Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçları

Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçları 20 Şubat yeniay tetiklemesi ile beraber, yeni insanlarla tanışacaklar. Fikir ve mental kapasiteleri artacak. İletişimleri yoğunlaşacak. Kafalarında sabitledikleri bir çok konuda, bambaşka yeni perspektifler kazanacaklar. 20 Şubat yeniayında sabit burçların (boğa, akrep, aslan, kova) internet ortamından katılacakları eğitimler ve seminerler onlara bir çok kapı açacak. Klotho & Merkür kavuşumu yeni arkadaşlıklar ve yeni bilgiler öğreneceklerine dair önemli bir işarettir. Görüşmek istediğiniz ve bağlantıya geçtiğiniz kimselerle aranızda bir tür engellemeler yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi de hiç hesapta olmayan süpriz konuların varlığıyla alakalı olabilir. İlişkilerinizde zihnen sizi yoran bazı duygusal gelgitlere sahipsiniz. Bireysel özgürlüğünüze bu dönem çok daha fazla önem veriyorsunuz. Araç, araba, otomobil ile alakalı konular da ciddi şekilde gündeminizde yer alıyor.

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları 20 Şubat yeniay tetiklemesi ile beraber, ailevi konuları ile çok yoğun şekilde ilgileniyorlar. Onların her türlü ihtiyacını gidermek üzere bir çok faaliyet ve davranışta bulunuyorsunuz. Ailenizde kalp sorunu olan kişilerin muayenesi ve sağlık konuları da gündeminizde olabilir. Bu yeniay sizin hayatınızda bazı resmi konuları gündeme getiriyor. İmzalar, resmi kurumlar ile temaslarınız artıyor. Geçmişe dair bir konuya odaklanmanız gerekiyor, geçmişteki evrak veya geçmişte yazılan bir not, fotoğraf, belge, anı olabilir. Finansal ve parasal konuda çalışanınızı veya muhasebecinizi suçlamaya meyillisiniz. Ancak asıl gerçek sizin sandığınızdan daha farklı olabilir. Cinsel sağlık ile alakalı yeni bilgiler elde edinebilirsiniz. Eviniz, ev hayatı, bina, ev içi işler, tadilat gibi konularda ailenizle birlikte hareket ediyorsunuz.

İkizler, Başak, Yay, Balık burçları

İkizler, Başak, Yay, Balık burçları 20 Şubat yeniay tetiklemesi ile beraber, duygularınızı yönetmek durumunda kalıyorsunuz. Burada kenara çekilen ve üzülen bir enerjiden ziyade, duygularını içinde yaşayıp, bunlardan güç alan ve yoluna bakmaya çalışan bir durum söz konusudur. Yardım eli uzatmak veya yardım talep etmek, medikal yardımlar ile alakalı tetikleniyorsunuz. Şimdi hüznü ve haykırışı içeride özümseyip, reel ve gerçek faaliyetlere odaklanma zamanı. Minerva & Mars ile beraber, daha stratejik ve mantıklı adımlar atmaya meyillisiniz. Yani kafanız dalgın değil, attığınız her adımda akıl var. Mantıklı, kazançlı, tasarruflu eylemler içerisindesiniz. Sapla samanın birbirine girdiği işlerden uzak durmalısınız. Bunların çözülmesi Allah’a kalmış. Siz, elinizden gelenle neler yapabilirsiniz, bunlara odaklanın. Yardımın ilahi şekilde gelip, işlerinizin çözüleceği bir dönemdesiniz. Hayatınızda hiç ummayacağınız şekilde, iş veya ilişkiler anlamında güzel teklifler alabilirsiniz.

Tüm burçlar için önemli mesajlar

20 Şubat Yeniayı anlamlı bir sessizliği anlatıyor. Bu sebeple sessizlikten gelen mesajları anlatan kart destemi kullanacağım. Tüm burçlar için 3 tane oracle kart seçtim.

Yeniayın tüm burçlara olumlu etkisini maksimum yükseltmek adına farkındalığımızı arttıracak şeyler nelerdir?

 1. İlk kart : “DÖNÜŞÜN” Herhangi bir durumu, sizin için en hayırlı olacak şekilde dönüştürün.
 2. İkinci Kart :”DİNLEYİN” Alarm durumunda uyanık olun. En ufak bir ses size haber getirebilir.
 3. Üçüncü Kart : “SÜRPRİZLER” Tavşan deliğine atlayın. Bunun anlamı kendinizle başbaşa dürüstçe kalın.

Doğum haritanızı kavramak, hayatı tanımak, kendinizle alakalı şaşırtıcı bilgiler edinmek için buradan başvuru yapın.

Yeniay Horary ve JAAS seansları için de çok uygun bir dönemde olduğumuzu söylüyor.

Uranyen Astroloji Danışmanlığı

Tutulma Dolunay Yeni Ay Astroloji Danışmanlığı

 

 

juno Kopyası Kopyası

Astrolojide Şanslı Günlerini Öğren

Astrolojide Şanslı Günlerin Ne Zaman?

Doğum haritanızda bazı şanslı görünümler bulunur. Bu görünümler, yıl bazında günlere işaret eder. Şanslı günlerinizi öğrenerek hayatınızın gidişatını yönetebilirsiniz. Bu şanslı günleri parasal, ilişkiler, iş ve kariyer anlamında kullanabilirsiniz.

Yıl bazında ömür boyu kullanacağınız şanslı günleri öğrenmek için buradan form bilgilerinizi girerek başvurabilirsiniz.

Bu hizmetle elde edecekleriniz :

 • Doğum haritanızda yerleşim yapan şanslı noktalarınızın listesi
 • Şanslı noktalarınızla bağlantılı şanslı günlerinizin listesi
 • Jüpiter’in yıl bazında şanslı noktanızla olan kavuşum günleri
 • Doğum haritanızdaki şans noktanıza göre aldığınız etkiler
 • Şans Noktanızın yorumu
 • Şanslı günlerinizi öğrenerek hayatınızda mucizeler yaratın !

Analiz raporu e-mail adresinize 48 saat içerisinde gönderilecektir.

Doğum haritanızı öğrenerek hayatınızın gidişatını yönetin ! Şanslı günlerinizi öğrenin ve zamanlamanın gücünden faydalanın. Ömür boyu bu günleri kullanabilirsiniz. Analiz ile öğreneceğiniz şanslı günler, diğer günlere göre daha fazla olumlu ve şanslı etkiler alabileceğiniz zamanlardır. Astrolojide zamanlamanın gücünü kullanın !

 

Uranyen Astroloji Danışmanlığı

Yengeç burcunda dolunay yazısı

Yengeç Burcunda Dolunay

7 Ocak 2023 Cumartesi Saat 02:07 saatlerinde Yengeç Burcunda Dolunay yaşayacağız. Dolunay 16° ‘de gerçekleşecek. Ay ve Güneş karşıtlığı yaşayacağız. Güneş 3. evde Oğlak burcunda ve Ay 9. evde Yengeç burcunda konumlanacak. Eğitimler, seyahatler, yakın çevremiz gündeme geliyor. Yakın arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz önem kazanıyor. Bazı hedef ve hayallerimizi düşünüyoruz ve zihinsel olarak bu konulara yönelik planlamalar yapıyoruz. Akademik çalışmalarımızı daha kurallı yürütmemiz gerektiğini anlıyoruz. Yabancı dil ile alakalı gelişmeler yaşayabiliriz. Yabancılarla alakalı eyleme geçmemiz gereken konular olabilir.

Yengeç burcunda dolunay Venüs yöneticiliğinde gerçekleşecek. Dolayısıyla hayat ile uyumluluğumuz, bize uyan, uymayan, sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerle alakalı gündemlerimiz olabilir. Aşk, ilişkiler, para ve sağlık konuları ve ayrıca kadınlarla alakalı konular bu dolunayla beraber vurgulanacak. Venüs 4. evde konumlandığından, ev hayatımızla alakalı bazı düzenlemeler yapabiliriz.

Yengeç Burcunda Dolunay

Duygular ve Mantık Dengede

Dolunayda girişimci ve aktif olacağız. İletişimimiz, duygularımız ve mantığımız gayet dengede fakat kendimizi güçsüz, halsiz hissediyor olabiliriz. Bu sebeple dolunayı ışıl ışıl, ateş yakarak, mum yakarak, şömine veya soba başında geçirmek size güç verecektir. Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçları bu dolunayda halsiz hissediyor. Çünkü dolunay geçişinde, önce ve sonrasını da etkileyen ateş elementi eksikliği mevcut 🙂

İyi organize olabiliriz. Sosyal açıdan daha bilinçliyiz.  Ayrıntılarla daha yakından ilgileneceğiz. Bununla birlikte olaylara ve işlere çok kurallı ve mükemmelliyetçi yaklaşmak faydalı olacaktır.

Duygularımızı, zihin ve mantığımızla ele alarak, dengeli bir dolunay geçirmemiz mümkündür 🙂

"<yoastmark

Burçlara Göre Dolunay Etkileri

Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koç burçlarının 16° yerleşimleri olanları yukarıdakı bahsettiğim etkileri alacaktır. Bunun yanında Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçları da, hayatlarıyla alakalı devam ettirmek istedikleri şeyler için bazı finansal düzenlemeler yapmalılar. Ayrıca İkizler, Yay, Balık ve Başak burçları da gelişen olaylar karşısında uyumlanmayla alakalı aktif rol oynamak ve yerlerinden kalkmak durumundalar. Bu dolunay tüm burçlara tertip, düzen, mantık ve sorumluluk duygusu getirecek.

İyi dolunaylar 🙂

Doğum haritası analizi yaptırmak için buradan form bilgilerinizi girerek danışmanlık randevusu oluşturabilirsiniz.

Uranyen Astroloji Danışmanlığı

 

 

William Blake Astrolojide Sanat

Astrolojide Sanatsal Başarılar

Astrolojide sanat kavramını öncelikle yaratıcılık ve yetenekler üzerinden düşünebiliriz. Sanatsal başarıyı araştırdığımız haritada Jüpiter, Venüs, Merkür, Neptün etkilerini baskın görürüz. Sanat ufkumuzu açar, duygularımızı açığa çıkarır. Sanat herhangi bir konunun farklı bir yönden ifadesidir.

Sanatsal Etkilerde Transneptünyenler ve Planetler

Astrolojide Vulcanus transneptünyenini düşünürsek, burada sanatsal becerinin son derece yüksek, ancak insanlar tarafından en azından kişinin yaşamı boyunca tebrik – takdir edilmediği ve fark edilmediği bir başarıdan bahsedebiliriz. Çoğu vulcanus etkisindeki sanatkar, öldükten sonra ünlü olmuştur ve nam-ı tüm Dünya’ya yayılmıştır. Apollon transneptünyenini ele aldığımızda, sanatsal başarı toplumsal olarak kabul ve takdir görmüştür. Jüpiter, sanatçının başarısında elde ettiği şans, gelişiminin seyreni anlatır. Neptün ilham kaynaklarını gösterir. Venüs, sanatçının hoşuna giden, kendi sanat gerçeğinin konusunu anlatacaktır. Sanatsal görüntülemede Uranüs, yaratıcılık için en önemli göstergelerden biri olacaktır.

William Blake – Şiirlerin Gösterişli Hali

1800’lü yıllarda Londra’da yaşamış ünlü şair, prophecy, sanatkar William Blake’in haritasını inceleyelim. William Blake’in en büyük özelliği metin ile görseli mutlaka bir arada, bir bütün olarak yaratmış olmasıdır. Tüm kitaplarını, çok değişik materyaller (metal, ahşap plaka vb.) kullanarak ve kendine has baskı tekniği ile, elle oyarak vs. oluşturmuştur. Kitapları resimler içerir ve genellikle suluboya tekniği kullanmıştır.  Mistik ve metafizik tecrübelerini anlatır. Kendine has mitolojik karakterler yaratmıştır.  Tanrısal deneyimlerini sanata dökmüştür.  Prof. Dr. Kaan H. Öktem’in deyimiyle vahye dayalı şiirleri görseller ile birleştirmiştir.

Vizyon ettiği şeyleri sanata döktüğünü söyler. Hem kulağa, hem göze hitap eden sanatı ile renklendirilmiş kitap öncülerindedir. Eserlerinde dini konuları ve hristiyanlığı da ağırlıklı kullanmıştır.

William Blake Doğum Haritası
William Blake Uranyen Doğum Haritası

William Blake’in Doğum Haritası

Kendine has biricik eserler yaratan William Blake Yay burcudur.  Yaşadığı sürece tanınmamıştır. Öldüğünde şarkı söylediği anlatılır. William Blake’in haritasında yönetici Planet (yani haritanın almuteni) Jüpiter’dir. Jüpiter’i ise Yay burcundadır. Jüpiter’in uranyen harita akslarında Hades ve Kuzey Ay Düğümü yerleşimleri bulunmaktadır. Bu akslar, William Blake’in “diğerleri” ile bağlantısının sürekli artacağına, yani tanınacağına delalet eder. Ay Düğümleri, diğerleri anlamındadır. Bu düğümlerin Jüpiter ve Yay etkisi sebebiyle, genişleyen, büyüyen bir etkisi görülür. Güneş & Vulcanus kavuşumu olan William Blake’in, ömrü boyunca eserleri anlaşılamamıştır. Zeus, Uranüs, Pluto etkileşimi, akslarda Şiron ve Kara Ay Lilith’i görmektedir. Yarattığı eserlerde hayata, dine, felsefeye yönelik birbiri içine giren zıt kavramları işlemiştir. Mars & Apollon  etkileşimi, onun etkin bir şekilde tüm enerjisini sanata aktardığını anlatmaktadır. Uranüs & Zeus kavuşumu Balık’ta, onun muazzam yaratıcılığını vurgulamaktadır. Hatta kendi ölen kardeşinin ruhundan gelen armağanlar olduğunu belirtir. Merkür Akrep ve Mars Aslan yerleşimi ile, eril ve erkek vurgu, erkek kardeş konusunun da onun hayatındaki önemini görmüş oluyoruz. Satürn Kova yerleşimine sahip Blake, aynı zamanda Kuzey Ay Düğümü Aslan ve Güney Ay Düğümü Kova ile beraber, hayatında toplumsal ve kolektif konulardan kendini asla uzak tutmamıştır. Bilakis, dünya, diğer ülkeler, dinler hakkında kavramları mitolojik öğelerle işlemiştir ve şifrelemiştir. Onun eserlerinde sürekli bir keşif yaşamanız bu yüzden kaçınılmazdır. Ayrıca, Kuzey Ay Düğümü Aslan olsa da, yine de ruhen Güney Ay Düğümü Kova etkisini tamamen geride bırakmamıştır. Tüm topluma ve dünyaya sanatsal bir katkı sunmuştur. Hatta, o dönem için icat sayılabilecek baskı teknikleri üretmiştir. O dönemin teknolojisi diyebiliriz. Kova arketipini böylelikle çalıştırmıştır.  Londra dışına hayatı boyunca çıkmaması, onun Merkür Akrep sabit burç yerleşiminin de anlamını göstermektedir.

Dünyadan böyle muazzam ve kendine has orjinal bir sanatçı geçti, sevgiler ve saygılar William Blake…

The Song of Los, William Blake
The Song of Los, William Blake
Sizin Hikayeniz

Sizin Hikayeniz – Plutonik Yepyeni Başlangıçlar

Bu yazı ile yolun kesiştiyse bil ki bir dönüşümün arifesindesin. Pluto’nun Kova burcuna doğru yol aldığı, yeniliğin zil çaldığı zamanlardayız.

Yeni başlangıçların arkasında saklanan yıkılmışlıkların verdiği güç, dönüşüme davetiye çıkarır.

Hayata adeta yeni gözler ile bakarız. Bununla alakalı sevgili danışanımın çok değerli hikayesini kendisinin de iznini alarak ve mahlas kullanarak sizinle paylaşmak istiyorum.

Satürn Kova Transiti

Bir kadın, aniden termofor patlaması ile yanma tehlikesi yaşıyor. Vücudunun belirli bölümlerinde yanıklar oluşuyor. Bu dönem, aslında Satürn’ün Kova transitindeki “teknolojik aletlerin arıza vermesi” konusuna bir örnek diyebiliriz. Olayın arkasında aslında duygusal bir durum var. Yaşam bize duygusal ve zihinsel birikmişliklerimizi, dünyevi meselerle gösteriyor. Kadın, rahmetli eski eşinin ölüm yıldönümünde bu yanığı yaşıyor. Yanıklar, aslında kızgınlıklarımızı anlatır. İçimizde biriktirip de, bilince getiremediğimiz o kızgınlığımız, dünyevi formda artık kendisini gözler önüne net şekilde göstermek ister. Çünkü bu kızgınlık yüktür ve yüklerimizden – bilmeden – işte bu yollarla arınırız. Mesele, farkındalıkla arınmaktır. Ancak, çoğu zaman içimizi, duygularımızı, zihnimizi göz ardı ederiz ve görmeyiz…

Bu kızgınlığın arka planında aslında büyük bir deneyim, devamında kadersel bir buluşma ve karmik dönüşüm yatıyor. Eşinin hastalığı ile hastanede vakit geçiren kadın, aslında karmik ortaklığa sahip lise arkadaşıyla evleniyor. Lise arkadaşı da, kendi eşini bir hastalıktan kaybediyor. Ama aslında lise arkadaşının ilk aşkı olduğu da ortaya çıkıyor. Çok güçlü ve kendini adanmışlıkla gösteren bu sevgi bağı tekrardan hayata tutunmayı sağlıyor.

Aynı karmik sınavlardan geçen bu iki güzel ruh, adeta yeniden doğarcasına bir araya geliyor. Yeniden doğuyorlar. Öbür dünyaya göç eden diğer iki güzel ruha da selam olsun. Bu yolculukta dökülen yaşlar aslında yepyeni bir başlangıcın mesajcısı oluyor. Zorluklar gelir geçer…

Danışanımızın hikayesi için Denise Linn Sacred Traveler Oracle rehberlik kartlarından bir tane seçmek istedim. İşte bu kart çıktı. Transformasyon – dönüşüm – yeniden doğuş hikayesi…

Dönüşümün en önemli astrolojik göstergesi Pluto’nun Oğlak burcu transiti artık tamamlanıyor. Hayatımızdaki materyalist algı, artık yerini insanlığın faydasına göre şekillendirecek. Materyalist kaygılar, yerini arkadaşlık, humanizm, fikir özgürlüğü, bağımsızlığa bırakıyor. Pluto Kova burcuna 23 Mart 2023’te giriş yapacak… Pluto Kova’yı buradan okuyabilirsiniz.

Sevgiyle kalın

2023 Yılında Tutulmalar ve Kehanetler

2023 Yılında Tutulmalar ve Kehanetler

2023 yılında yine her yıl yaşadığımız gibi 4 tane tutulma yaşayacağız. 2023 yılındaki tutulmalar Koç, Boğa, Terazi ve Akrep burçlarında gerçekleşecek. Bu burçlardaki tutulmalar, derecesiyle beraber sizin haritanızda hangi evlere denk geliyor? Bu evlerde hayatınız değişecek ve yeni perspektifler elde edeceksiniz.

20 Nisan 2023 tarihinde Hibrid Güneş Tutulması = 29° Koç Burcunda gerçekleşecek.

5 Mayıs 2023 tarihinde Ay Tutulması = 14° Akrep Burcunda gerçekleşecek.

14 Ekim 2023 tarihinde Halkalı Güneş Tutulması = 21° Terazi burcunda gerçekleşecek.

28 Ekim 2023 tarihinde Parçalı Ay Tutulması = 5° Boğa burcunda gerçekleşecek.

Tutulma ne demektir?

Tutulmalar, manipülasyon ve yönlendirmelerin en baskın olduğu ve seçim yapma, karar verme, otokontrol gibi konuları zorunlu şekilde gündeme getiren dönemlerdir.

Koç Burcunda Güneş Tutulması – 20 Nisan 2023 Perşembe

20 Nisan 2023’te saat 07:12’de Perşembe gününde gerçekleşecek olan Koç Burcunda Güneş Tutulması haritanın 12. evinde gerçekleşiyor. Koç yöneticisi Mars ise Yengeç burcunda ve 3. evde Kronos ile kavuşumda konumlanırken, 29 derece Satürn etkisindeki Güneş Tutulması ciddi, resmi, askeri bir sürece işaret ediyor. Devlet üst kademelerinde, askeri diyebileceğimiz bir takım savaş benzeri enerjiyi çalıştırıyor. Bireysel haritalarda bu yerleşim, yakın çevrenizle alakalı resmi bir gelişmeye işaret edebilir. Bu tutulma, adeta deprem etkisi yaratacak gibi duruyor; çünkü Uranüs, haritanın yükseleni Boğa ile kavuşumda konumlanıyor. Araba, araç, ambulans, otomobil vb seyahatleri de içeren gündemlerde ciddi sorunlara işaret edebilir.

20 nisan 2023 koç tutulması
20 nisan 2023 koç tutulması haritası

Koç Burcunda Güneş Tutulması – Sıkışıklık

Ayrıca, tutulmadaki Hera & Astraea etkisi ile, ailevi ve akraba konularına da dikkat çekiyor. Mars, Kronos etkileşiminin Yengeç burcundaki kavuşumu Hephaistos ve Bacchus efekti aldığından; metal, demir, silah, beslenme takviyesi vb gündemleri ortaya çıkaran bir savaş sahnesi çiziyor. Bu dönemde, Pluto da Kova burcuna yeni giriş yaptığından, yeniliklerle başlayan bir 2023 yılından söz edebiliriz. Tutulma haritası izole ve sıkışık kalma gibi enerjileri aktarırken, kişisel anlamda ailevi konularımızla ve ailevi bağlarımızla ilgileneceğimiz bir süreç olabilir. Devam ettirmek istediğimiz bir konu hakkında bazı fırsatlar yakalayabiliriz. 12. evde gerçekleşen bu tutulmanın, hastaneler, hapishaneler, alıkonulma, izole olma gibi etkilerini de hatırlayalım. Tutulmanın etkisi 1 yıl boyunca sürecek. House asteroidi kardinal etkisi ile, ev yaşamımızı, evleri de etkileyen bir konu söz konusu…

Koç Burcunda Hibrid Güneş Tutulması Dünya’da nerelerden görülebilecek?

Güney/Doğu Asya, Avustralya, Pasifik, Hint Okyanusu, Antarktika

Koç Burcunda Hibrid Güneş Tutulması Sabian Sembolü

29 Derece Koç burcu Sabian Sembolü

Kürelerin (Göklerin) Müziği

Akrep Burcunda Ay Tutulması – 5 Mayıs 2023

Akrep burcunda Ay tutulması 5 Mayıs 2023 yılında saat 20:33’te 14°’de Cuma günü gerçekleşecek. Ay 12. evde Akrep burcunda ve Güneş ise 6. evde Boğa burcunda karşıt olacak. Tekrar 12 ve 6. ev etkisi sebebiyle, günlük hayat düzenimizi etkileyen ve bizi izole koşullara sürükleyen bir duygusal kaotik durumun içerisine sürüklenebiliriz. Burada Ay Akrep yerleşimi ile, içsel dönüşümün vurgusunun çok fazla olduğunu görüyoruz. Bazı duygularımızı dışa değil, tam aksine, içeride dönüştürmenin yollarını aramalıyız.

Akrep Burcunda Ay Tutulması
Akrep Burcunda Ay Tutulması Astrolojik Harita

Duygularımız

Duygusal anlamda daha etkili olacak bu yeni ayda, bir çok tezat duygular içerisine de girebiliriz. Çünkü Kara Ay Lilith 13 derece Aslan burcunda olacak ve sabit burç tutulma derecesi ile yakından etkileşiyor. Tutulmanın yükselen derecesi 21 derece Akrep burcunda, ve bu bize önemli bir konuya aşırı odaklanacağımızı gösteriyor. Sisyphus etkisindeki yükselen derecesi tekrar eden bir konuda artık patlama derecesine gelindiğini anlatmaktadır. Akrep yöneticisi Mars Yengeç burcunda ve Zeus ile etkileşimde bulunduğundan, duygular ile hareket etmeye meyilli olabiliriz. Toplumun sağlığı, polis, asker, hastaneler efekti olan bu tutulmada, günlük hayat düzenimizi sorgulayacağız. Ay & Hybris & Nostalgia ile beraber geçmişe dönük bir konunun geleceğimizi engellemesi gibi bir duruma dikkat çekiyor. Koç burcundaki tutulma ile bağlantılı olan House asteroidi yine kardinalde olduğundan, bir şekilde ev ve binaları konu alan bazı gündemlerimiz de söz konusudur. Bu tutulma 4 Aylık bir etkiye sahiptir.

Akrep Burcunda Ay Tutulması Dünya’da nerelerden görülebilecek?

Türkiye, Güney/Doğu Avrupa, Asya’nın çoğu, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika.

Akrep Burcunda Ay Tutulması Sabian Sembolü

14 Derece Akrep burcu Sabian Sembolü

Telefon görevlileri iş başında ve yeni bağlantıların kurulumunu yapıyor.

Terazi Burcunda Parçalı Güneş Tutulması – 14 Ekim 2023

14 Ekim 2023 saat 20:54’te Cumartesi gününde Terazi burcunun 21 derecesinde Parçalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulma haritasının yükseleni İkizler burcunda yer alıyor. Tutulma ise haritanın  5. evinde konumlanıyor. Bu haliyle baktığımızda tutulmanın en temel konusu borsa, genç kuşak, genç nesil, tiyatrolar, sinemalar, spekulatif konular, sömürge devletler, bağımlılıklarımız gibi konularda bazı yeniliklerle beraber gelen tamirat enerjisi çalışmaktadır.

Terazi Burcunda Parçalı Güneş Tutulması
Terazi Burcunda Parçalı Güneş Tutulması Astrolojik Harita

Muhalefet Liderleri

Terazi burcunun yöneticisi Venüs, haritada  4. evde yer almaktadır. Bu da muhalefet liderleri, çiftçilik, mahsuller gibi konuları ön plana çıkarmaktadır. Bu konulardaki bazı sorunların ortaya çıkması ve çözülmesi sağlanabilir.  Bireysel anlamda aile ve yuva düzenimizdeki bazı problemlerin üstesinden gelme anlamında katkı sunabilir. Avukat, hakim vb. konularda bazı spekülatif konular yaşanabilir. Kadersel anlamda aşk ve flört konularında geride bırakılması gereken ilişkilere de dikkat çeken bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Bu tutulmada artık Kuzey Ay Düğümü Koç burcunda olacağından, bazı uzatılmış ilişkilerin biteceği ve sonuçlanacağı, geride bırakılacağını da göstermektedir. Tutulma 5 yıla yayılan bir etki içermektedir. Bazı ayrılıklar kaçınılmaz olacaktır.

Terazi Burcunda Parçalı Güneş Tutulması Dünya’da nerelerden görülebilecek?

Batı Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Arktik

Terazi Burcunda Güneş Tutulması Sabian Sembolü

21 Derece Terazi burcu Sabian Sembolü

Kumsaldaki kalabalık

Boğa Burcunda Parçalı Ay Tutulması – 28 Ekim 2023

28 ekim 2023 tarihinde saat 23:23’te Cumartesi gününde Boğa burcunun 5 derecesinde Parçalı Ay tutulması yaşayacağız. Tutulma haritasının 10. evinde gerçekleşen bu tutulmada yükselen 28 derece Yengeç burcunda konumlanıyor. Kariyer hayatı, ülkemizin yöneticileri, hükümet, ülkemizin prestiji açısından bazı konular gündeme gelebilir. Yükselen derecesinin tam karşısındaki Pluton ile, savaş konuları ile ilgili gelişmeler, yabancı devletler ile alakalı gündemler ortaya çıkabilir.

Boğa Burcunda Ay Tutulması Astrolojik Haritası
Boğa Burcunda Ay Tutulması Astrolojik Haritası

Köprüler, Yollar, Seyahatler

Tutulmanın yöneticisi Venüs Başak burcunda ve 3. evde bulunduğundan, köprüler, yollar, seyahatler ile alakalı bazı krizler oluşabilir. Ülke güvenliğinin ve ülke savunmasının önemli olacağı bir tutulmaya benziyor. Kişisel anlamda kaskatı kesilip üzüleceğimiz ancak bir çare bulamadığımız konuda hüzünlenebiliriz. Bu hüzünle beraber yeni bir başlangıç yapmak kaçınılmaz olacaktır. Ev ve yuva hayatımızla alakalı değişiklikler yapmak ve taşınma konuları söz konusu olabilir.

Boğa Burcunda Parçalı Ay Tutulması Dünya’da nerelerden görülebilecek?

Nerdeyse Tüm Dünya. Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika, Kuzey/Doğu Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Arktik, Antarktika.

Boğa Burcunda Ay Tutulması Sabian Sembolü

5  Derece Boğa burcu Sabian Sembolü

Bir kıyıdaki çok büyük iri kayalık, denizin sularının çarpmasına direnir

Kaynaklar

-Laura Walker – Sabian Symbols

-https://www.timeanddate.com/eclipse