Astroloji Tarihi

Astroloji Tarihi Kitapları ve Güncel Akademik Çalışmaları

Astrolojinin ilk eseri

Astrolojinin geçmişi neredeyse uygarlıklar kadar eski olduğu için bu konu hakkında oldukça fazla çalışmalar yapılmıştır. Astrolojinin ilk eseri Yunan uygarlığından çıkmıştır. Klaudios Ptolemaios tarafından yazılan Tetrabiblos MS 2. YY’da yazılmıştır.

Toplamda 4 kitaptan oluşan ve “Astrolojinin İncili” olarak kabul gören eser içinde astrolojiye dair temel bilgiler barındırmaktadır.

Astroloji Tarihi

Ortadoğu coğrafyasında en önemli eser ise Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ikinci eseri olan Maarifetname bir ansiklopedi özelliği taşımaktadır. Mukaddimesinde yani önsözünde kitaba dair şunları söyler:

Kur'an âyetleri ve Peygamber hadislerinin bildirdiği şekilde itimat ve itikat olunacak dinî hususlara ve kesinlikle ihtiyaç ola İslâm bilginlerinin görüşlerine göre; Arş'ın yaratılışının tertibini, Kürs'ü, Cennetleri, gökleri, yerleri, denizleri, ışıkları, kıyamet alâmetlerini, kıyametin hal ve durumlarını, cihanın harap oluşunu ve yokoluşunu, Rahman'a kavuşma âleminin (Ahiretin) ebediliğini dört bölümle tafsil eder.

Ünlü İslam düşünürü İbn-i Arabi de “Saatlerin Hazinesi” isimli eserinde kitabın konusunu şu şekilde açıklar;

Yedi feleğin Kainattaki Hükmü, Semavi Burcların Adları ve bunlar hakkında bilgiler, ay menzilleri hakkında tamamlayıcı bilgilerle, Efendimiz Davud oğlu Süleyman Peygamberin kuşku ve korkusu, yedi kevkebin koku ve dumanları ve bir
çok faydalı ve Mübarek Bilgileri kapsar

Bu açıklamadan sonra da bir hadisi şerif ekleyerek anlatacağı bilgilerin İslam düşüncesi ile ters düşmediğini aksine desteklediğini kanıtlamak ister.

İlm-i Nücum

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Nev’i Efendi de “İlimlerin Özü Netâyic El-Fünûn” adlı eserinde, devrinin çeşitli ilim ve fenleri hakkında özet sayılabilecek bilgiler verir. Aynı zamanda ansiklopedi özelliği de taşıyan bu eser de “İlm-i Nücum” adında ayrı bir bölüm bulunur. Eserin giriş bölümünde bu eseri neden yazdığına dair bir açıklama, Abdurrahman Bestâmî’nin el-Fevaihu’l-miskiyye (fi-bahri’l-vukûf) ve Gazzâlî’inin Mevzûâtül-ulûm adlı iki eserden söz etmektedir.

“İlm-i Nücum” yani “Yıldız İlmi” anlamına gelen bu bölümde 7 felekten, Ay ve Güneş’in hareketlerinden, burçlardan ve gezegenlerin burçlardaki seyahatlerinden söz eder. Müzahi Kılıç ““Netâyic El-Fünûn” Adlı Yazma Eserde “İlm-İ Nücûm” Bölümünün Değerlendirilmesi” makale ile bu bölüm üzerine çalışmıştır.

Osmanlı Şiirinde “felek” ve “seyyare” terimleri sıkça geçmektedir. Felek bilinen kader anlamı dışında yıldız anlamı taşımaktadır. Seyyare ise gezegen demektir. Ahmet Atilla Şentürk “Osmanlı Edebiyatında Felekler, Seyyareler ve Sabiteler (Sabit Burçlar” adı makalesinde bu konu üzerinde en geniş çalışmayı yapmıştır. Ayrıca Şentürk’ün bu makalesi Eski Türk Edebiyatı sahasında başta astroloji olmak üzere birçok konuda rehber niteliği taşımaktadır.

Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde “Metinler Şerhi” dersi veren aynı zamanda yazar ve şair Namık Kemal’in oğlu olan Ali Ekrem Bolayır’ın ders notlarından oluşan “Metin Şerhine Giriş” eserinde “Klasik şiiri (Divan Şiiri) anlayabilmek için ilm-i nücum bilmek gerekir” şeklinde bir açıklaması bulunur.

Klasik şiiri (Divan Şiiri) anlayabilmek için ilm-i nücum bilmek gerekir

Bu açıklamada bize, söz konusu ilmin ne kadar önemli olduğunu ve kültürün bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır. Edebiyat sahasında yapılmış bir diğer çalışma da Prof. Dr. Sebahat Deniz’e ait olan “Klasik Türk Şiirinde “Devr-i Kamer” Anlayışı” makalesidir. Devr-i Kamer, “Ay Devri” anlamına gelir. Tasavvuf Felsefesinde de yer alan İslam astrolojisinin de bir konusu olan “Devr-i Kamer”i Klasik Türk Şiirinde incelemiş ve şairlerin bu felsefeyi nasıl taşıdığını ortaya koymuştur.

Bilim Tarihi Profesörü olan Ekmeleddin İhsanoğlu, astroloji konusunu
astronomi ile birlikte incelemiştir. Bu konuda yaptığı en önemli çalışma “Osmanlı
Astronomi Literatürü Tarihi”dir. Aslen bir derleme olan bu çalışma Osmanlı’nın
hakim olduğu zamanlar boyunca meydana getirilen astronomi çalışmalarını bir araya
getirilmiştir.

Tarih perspektifinden değerlendirilen çalışmalardan önemli iki çalışma Salim Aydüz tarafından kaleme alınmıştır. ”Osmanlı Astronomi Müesseseleri” makalesinde Osmanlı’da astronomi çalışmalarını kimin yürüttüğünü, görevlerini ortaya koymuş ve Osmanlı’daki rasathaneleri sıralamıştır.

Astroloji ile doğrudan ilgili ve astrolog konumunun Osmanlı’daki karşılığı olan müneccimlik konusunu “Osmanlı Devleti’nde Müneccimbaşılık” çalışmasında detaylıca açıklamıştır. Prof. Dr. Yekta Saraç’ın günümüz harflerine kazandırdığı, aslen Bursalı Mehmed Tahir’e ait olan “Osmanlı Müellifleri” eserde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine ait bütün yazarların isimleri ve eserleri yer almaktadır.

Canan Uğur ise “Yıldızı Düşük İmparatorluklar: Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nda Astrolojinin Kültürler Arası İncelemesi” tezinde Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’nda astrolojinin kültürel olarak nasıl konumlandığını araştırmıştır ve karşılaştırmaya gitmiştir.

Ekran Resmi 2023-10-02 16.01.04

Tarot ve Tarot Tarihi

Tarot ve Tarot Tarihi

Tarot destesi, birçok farklı kültürde kehanet, rehberlik ve kişisel gelişim aracı olarak kullanılan bir kart destesidir. Tarot kartları, semboller ve resimler aracılığıyla derin anlamlar taşır ve insanlara içsel bir yolculuk yapmaları için rehberlik eder.

Tarot yüksek kehanet değerinin yanında, bir fal olarak da son derece yaygındır. Eski çağlardan günümüze ulaşan bu kağıt oyunu, eski gelenek ve sembolleri yaşatmak için loca ve benzeri gizli kuruluşlarda bir araya gelen gruplar için çok büyük anlam taşımaktadır. Tarot kartlarının çok eski çağlardan bugünlere gelmesinin bir diğer sebebi de, günlük yaşama ilişkin soruları yanıtlayan bir fal olarak kullanılmasıdır. Bir tarot destesinin içinde 78 adet kart bulunur. 78 kart bir desteyi tamamlamaktadır. Koz kartları yani Büyük Arkana 22 Kart ve Küçük Arkana da 56 adettir. Tarot kartlarının üzerindeki semboller Fransız oyun kartlarındaki sembollere denk gelmektedir.

Tarot kartlarının üzerindeki semboller Fransız oyun kartlarındaki sembollere denk gelmektedir.

Ekran Resmi 2023-10-02 16.01.04

Başlangıç için Rider Waite Destesi tavsiye edilir.

Tarot, 22 adet Büyük Arkana ve 56 adet Küçük Arkana olmak üzere, toplamda 78 karttan oluşur. 

Büyücü Kartı
Güneş Kartı
2023 Yılında Tutulmalar ve Kehanetler

2023 Yılında Tutulmalar ve Kehanetler

2023 yılında yine her yıl yaşadığımız gibi 4 tane tutulma yaşayacağız. 2023 yılındaki tutulmalar Koç, Boğa, Terazi ve Akrep burçlarında gerçekleşecek. Bu burçlardaki tutulmalar, derecesiyle beraber sizin haritanızda hangi evlere denk geliyor? Bu evlerde hayatınız değişecek ve yeni perspektifler elde edeceksiniz.

20 Nisan 2023 tarihinde Hibrid Güneş Tutulması = 29° Koç Burcunda gerçekleşecek.

5 Mayıs 2023 tarihinde Ay Tutulması = 14° Akrep Burcunda gerçekleşecek.

14 Ekim 2023 tarihinde Halkalı Güneş Tutulması = 21° Terazi burcunda gerçekleşecek.

28 Ekim 2023 tarihinde Parçalı Ay Tutulması = 5° Boğa burcunda gerçekleşecek.

Tutulma ne demektir?

Tutulmalar, manipülasyon ve yönlendirmelerin en baskın olduğu ve seçim yapma, karar verme, otokontrol gibi konuları zorunlu şekilde gündeme getiren dönemlerdir.

Koç Burcunda Güneş Tutulması – 20 Nisan 2023 Perşembe

20 Nisan 2023’te saat 07:12’de Perşembe gününde gerçekleşecek olan Koç Burcunda Güneş Tutulması haritanın 12. evinde gerçekleşiyor. Koç yöneticisi Mars ise Yengeç burcunda ve 3. evde Kronos ile kavuşumda konumlanırken, 29 derece Satürn etkisindeki Güneş Tutulması ciddi, resmi, askeri bir sürece işaret ediyor. Devlet üst kademelerinde, askeri diyebileceğimiz bir takım savaş benzeri enerjiyi çalıştırıyor. Bireysel haritalarda bu yerleşim, yakın çevrenizle alakalı resmi bir gelişmeye işaret edebilir. Bu tutulma, adeta deprem etkisi yaratacak gibi duruyor; çünkü Uranüs, haritanın yükseleni Boğa ile kavuşumda konumlanıyor. Araba, araç, ambulans, otomobil vb seyahatleri de içeren gündemlerde ciddi sorunlara işaret edebilir.

20 nisan 2023 koç tutulması
20 nisan 2023 koç tutulması haritası

Koç Burcunda Güneş Tutulması – Sıkışıklık

Ayrıca, tutulmadaki Hera & Astraea etkisi ile, ailevi ve akraba konularına da dikkat çekiyor. Mars, Kronos etkileşiminin Yengeç burcundaki kavuşumu Hephaistos ve Bacchus efekti aldığından; metal, demir, silah, beslenme takviyesi vb gündemleri ortaya çıkaran bir savaş sahnesi çiziyor. Bu dönemde, Pluto da Kova burcuna yeni giriş yaptığından, yeniliklerle başlayan bir 2023 yılından söz edebiliriz. Tutulma haritası izole ve sıkışık kalma gibi enerjileri aktarırken, kişisel anlamda ailevi konularımızla ve ailevi bağlarımızla ilgileneceğimiz bir süreç olabilir. Devam ettirmek istediğimiz bir konu hakkında bazı fırsatlar yakalayabiliriz. 12. evde gerçekleşen bu tutulmanın, hastaneler, hapishaneler, alıkonulma, izole olma gibi etkilerini de hatırlayalım. Tutulmanın etkisi 1 yıl boyunca sürecek. House asteroidi kardinal etkisi ile, ev yaşamımızı, evleri de etkileyen bir konu söz konusu…

Koç Burcunda Hibrid Güneş Tutulması Dünya’da nerelerden görülebilecek?

Güney/Doğu Asya, Avustralya, Pasifik, Hint Okyanusu, Antarktika

Koç Burcunda Hibrid Güneş Tutulması Sabian Sembolü

29 Derece Koç burcu Sabian Sembolü

Kürelerin (Göklerin) Müziği

Akrep Burcunda Ay Tutulması – 5 Mayıs 2023

Akrep burcunda Ay tutulması 5 Mayıs 2023 yılında saat 20:33’te 14°’de Cuma günü gerçekleşecek. Ay 12. evde Akrep burcunda ve Güneş ise 6. evde Boğa burcunda karşıt olacak. Tekrar 12 ve 6. ev etkisi sebebiyle, günlük hayat düzenimizi etkileyen ve bizi izole koşullara sürükleyen bir duygusal kaotik durumun içerisine sürüklenebiliriz. Burada Ay Akrep yerleşimi ile, içsel dönüşümün vurgusunun çok fazla olduğunu görüyoruz. Bazı duygularımızı dışa değil, tam aksine, içeride dönüştürmenin yollarını aramalıyız.

Akrep Burcunda Ay Tutulması
Akrep Burcunda Ay Tutulması Astrolojik Harita

Duygularımız

Duygusal anlamda daha etkili olacak bu yeni ayda, bir çok tezat duygular içerisine de girebiliriz. Çünkü Kara Ay Lilith 13 derece Aslan burcunda olacak ve sabit burç tutulma derecesi ile yakından etkileşiyor. Tutulmanın yükselen derecesi 21 derece Akrep burcunda, ve bu bize önemli bir konuya aşırı odaklanacağımızı gösteriyor. Sisyphus etkisindeki yükselen derecesi tekrar eden bir konuda artık patlama derecesine gelindiğini anlatmaktadır. Akrep yöneticisi Mars Yengeç burcunda ve Zeus ile etkileşimde bulunduğundan, duygular ile hareket etmeye meyilli olabiliriz. Toplumun sağlığı, polis, asker, hastaneler efekti olan bu tutulmada, günlük hayat düzenimizi sorgulayacağız. Ay & Hybris & Nostalgia ile beraber geçmişe dönük bir konunun geleceğimizi engellemesi gibi bir duruma dikkat çekiyor. Koç burcundaki tutulma ile bağlantılı olan House asteroidi yine kardinalde olduğundan, bir şekilde ev ve binaları konu alan bazı gündemlerimiz de söz konusudur. Bu tutulma 4 Aylık bir etkiye sahiptir.

Akrep Burcunda Ay Tutulması Dünya’da nerelerden görülebilecek?

Türkiye, Güney/Doğu Avrupa, Asya’nın çoğu, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika.

Akrep Burcunda Ay Tutulması Sabian Sembolü

14 Derece Akrep burcu Sabian Sembolü

Telefon görevlileri iş başında ve yeni bağlantıların kurulumunu yapıyor.

Terazi Burcunda Parçalı Güneş Tutulması – 14 Ekim 2023

14 Ekim 2023 saat 20:54’te Cumartesi gününde Terazi burcunun 21 derecesinde Parçalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Tutulma haritasının yükseleni İkizler burcunda yer alıyor. Tutulma ise haritanın  5. evinde konumlanıyor. Bu haliyle baktığımızda tutulmanın en temel konusu borsa, genç kuşak, genç nesil, tiyatrolar, sinemalar, spekulatif konular, sömürge devletler, bağımlılıklarımız gibi konularda bazı yeniliklerle beraber gelen tamirat enerjisi çalışmaktadır.

Terazi Burcunda Parçalı Güneş Tutulması
Terazi Burcunda Parçalı Güneş Tutulması Astrolojik Harita

Muhalefet Liderleri

Terazi burcunun yöneticisi Venüs, haritada  4. evde yer almaktadır. Bu da muhalefet liderleri, çiftçilik, mahsuller gibi konuları ön plana çıkarmaktadır. Bu konulardaki bazı sorunların ortaya çıkması ve çözülmesi sağlanabilir.  Bireysel anlamda aile ve yuva düzenimizdeki bazı problemlerin üstesinden gelme anlamında katkı sunabilir. Avukat, hakim vb. konularda bazı spekülatif konular yaşanabilir. Kadersel anlamda aşk ve flört konularında geride bırakılması gereken ilişkilere de dikkat çeken bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Bu tutulmada artık Kuzey Ay Düğümü Koç burcunda olacağından, bazı uzatılmış ilişkilerin biteceği ve sonuçlanacağı, geride bırakılacağını da göstermektedir. Tutulma 5 yıla yayılan bir etki içermektedir. Bazı ayrılıklar kaçınılmaz olacaktır.

Terazi Burcunda Parçalı Güneş Tutulması Dünya’da nerelerden görülebilecek?

Batı Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Arktik

Terazi Burcunda Güneş Tutulması Sabian Sembolü

21 Derece Terazi burcu Sabian Sembolü

Kumsaldaki kalabalık

Boğa Burcunda Parçalı Ay Tutulması – 28 Ekim 2023

28 ekim 2023 tarihinde saat 23:23’te Cumartesi gününde Boğa burcunun 5 derecesinde Parçalı Ay tutulması yaşayacağız. Tutulma haritasının 10. evinde gerçekleşen bu tutulmada yükselen 28 derece Yengeç burcunda konumlanıyor. Kariyer hayatı, ülkemizin yöneticileri, hükümet, ülkemizin prestiji açısından bazı konular gündeme gelebilir. Yükselen derecesinin tam karşısındaki Pluton ile, savaş konuları ile ilgili gelişmeler, yabancı devletler ile alakalı gündemler ortaya çıkabilir.

Boğa Burcunda Ay Tutulması Astrolojik Haritası
Boğa Burcunda Ay Tutulması Astrolojik Haritası

Köprüler, Yollar, Seyahatler

Tutulmanın yöneticisi Venüs Başak burcunda ve 3. evde bulunduğundan, köprüler, yollar, seyahatler ile alakalı bazı krizler oluşabilir. Ülke güvenliğinin ve ülke savunmasının önemli olacağı bir tutulmaya benziyor. Kişisel anlamda kaskatı kesilip üzüleceğimiz ancak bir çare bulamadığımız konuda hüzünlenebiliriz. Bu hüzünle beraber yeni bir başlangıç yapmak kaçınılmaz olacaktır. Ev ve yuva hayatımızla alakalı değişiklikler yapmak ve taşınma konuları söz konusu olabilir.

Boğa Burcunda Parçalı Ay Tutulması Dünya’da nerelerden görülebilecek?

Nerdeyse Tüm Dünya. Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Kuzey Amerika, Kuzey/Doğu Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Arktik, Antarktika.

Boğa Burcunda Ay Tutulması Sabian Sembolü

5  Derece Boğa burcu Sabian Sembolü

Bir kıyıdaki çok büyük iri kayalık, denizin sularının çarpmasına direnir

Kaynaklar

-Laura Walker – Sabian Symbols

-https://www.timeanddate.com/eclipse

Astrolojide Arkadaşlık

Çıkar İlişkilerine Dayalı Dostluklar ve Astrolojik Bağlantılar

Dostluk nedir?

Günümüzde insani değerlerimize dair hassasiyetin azaldığını görmekteyim. Özellikle dostluk kavramı tamamen çıkara ve kişinin “güç elde etme” isteğine doğru evrilmiş bir duruma geçti. Bana göre dostluk ve arkadaşlık, insanın hayatında ona ilham ve mutluluk veren bir durumdur. Dostunla geçirdiğin vakit, kendiliğinden güzel geçer. Güzel geçiyorsa, o zaten dostundur. Hayatın zorluklarını, çekilmez yanlarını dostunuzla bir süreliğinle unutursunuz. Sizi bu yolda daha güçlü kılar, sohbetiyle, gülüşüyle, mutluluğuyla, samimiyetiyle hayatı daha çekici kılar.

Samimiyet

Fakat dost dediğin kişiyle, zaman akmıyorsa, tuhaf samimiyetsizlikler varsa, orada sinyal başlamıştır. Özellikle de bazı insan tipleri, hayatlarına sadece maddi kazanımları referans tutarak “mutluluğu” yaşadıklarına inandıklarında, siz onların maddi çıkarlarına uygun bir fedai konumuna düşersiniz. Zaman geçtikçe de anlarsınız ki, sadece sizin “kısmetiniz” için size gelmiş. Onun için o ortamda olmak, sizin kazanımlarınızdan faydalanmak, yemek, içmek, gezmek için sizinle birlikte olmuş. Ne duygu, ne ilgi, ne sohbet, ne de özveri bu dostluk ilişkisinde yoktur. Maddi kazanımlarını siz sağladığınız sürece, onun için yeterlisinizdir. Burada kişinin kafa yapısı “kazanım” üzerinden çalıştığından, aslında size de, sizinle ilgili bir parçayı da aynalamaktadır. İçinizde bir yerlerde “güç ve kazanım” duygunuzu titreştirmiştir. Yoksa bir araya gelmezdiniz!

Tabiki dostluk ve arkadaşlık kavramlarını farklı ele almak lazım. Ancak, çok geniş ve samimi bir perspektiften baktığımızda, gülmenin en çok yakıştığı ortam arkadaş ve dostluğun ta kendisidir. Sizden sürekli alan biri dost veya arkadaş olamaz. Size hata yapan biri de dost olamaz. Bazı dostluklar samimi ve çok içten olsa dahi, önemli hata yüzünden bitebilir.

Uyanmak

Burada bahsettiğim dostluk tipi, iki kişi arasında hiç bir problemin veya hatanın olmadığı, ancak bir tarafın sadece maddi çıkar uğruna sizinle görüştüğü kimselerdir. Bu kimseler zamanla gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Emekleriniz karşılıksız kalır. Sadece onu mutlu etmeye yönelik bir sürece doğru gider. Sonra birden uyanırsınız ve anlarsınız ki; aslında materyalist kazanımlar amacıyla siz onun hayatındasınız. Belki sizi kendi işini halletmek için kullanır. Temel ihtiyaçlarını sizinle giderir, sizin enerjinizi emer ve çalıştırır. Eşinizi, dostunuzu, güzel ortamınızı kullanmaya başlarlar. Tek amaçları rahat etmektir. Fedakarlık anlamlı olmalıdır. Bu şekilde kendini kullandırmak, düpedüz salaklıktır. Kullanan da kullandıran da aslında hatalıdır. Bu vukuatlardan uyanan birini tekrar uyutmak zordur.

Eğer uyandıysanız, artık farkındalık kazandınız. Bundan sonrası yol ayrımıdır.

Çıkar amaçlı arkadaşlıkları anlatan astrolojik bağlantılar

Bu materyalist ve maddi çıkarlar için astrolojide bazı arketipler tabiki öne çıkmaktadır. Astrolojide arkadaşlık ve dostluğun en önemli göstergelerinden biri Merkür yerleşimidir. Anladığım ve gözlemlediğim kadarıyla, arkadaşlığa kar amaçlı, maddi kazanım amaçlı bakan burç yerleşimleri sırasıyla şu şekildedir :

 • Merkür Oğlak
 • Merkür Satürn Etkileşimi
 • Merkür Neptün Etkileşimi
 • Merkür & Tisiphone Etkileşimi
 • Merkür & Kara Ay Lilith Etkileşimi
 • Merkür & Zeus Etkileşimi

İnsani değerlerimizin farkında olarak, samimiyet, sevgi, keyif ve neşe getiren arkadaşlıklar için hala umudum var. Her ne kadar her birimiz hatalar yapıyor olsak da, hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel dostluklar ve arkadaşlıklar yakalayabiliriz. Enerji kaçağı yaratan dostlukların benden uzak olması dileğiyle…

Gerçekten sevgi ve neşenin ne olduğunu bilen dostlarıma sevgilerimle 🙂

 

Merkür retrosuna hazır mıyız

Merkür Retrosu İkizler’de

Merkür ne zaman retro?

Merkür, 30 Nisan’da İkizler burcuna geçiyor. Merkür, İkizler burcunda 4 dereceye kadar ilerleyecek.  Bu aşamada 10 Mayıs’ta retro hareketine başlayacak. 23 Mayıs’ta Merkür, geri giderken, Boğa burcuna kadar gerilemiş olacak. 23 Mayıs ile 14 Haziran arası Merkür Boğa burcunun 26 ile 29 dereceleri arasında ileri – geri hareketini tamamlayacak. Merkür’ün retro hareketi ise, 3 Haziran’da bitiyor.  Merkür retro anlaşılacağı üzere, hem İkizler burcunda hem de Boğa burcunda gerilemiş olacak. 14 Haziran itibariyle Merkür, İkizler burcuna tekrar geçmiş olacak. Merkür’ün İkizler burcunda yolculuğu ise  5 Temmuz’a kadar sürecek.

Özetlersek ;

 • Merkür İkizler Geçişi 30 Nisan
 • Merkür Retrosu Başlangıç İkizler Burcunda 10 Mayıs
 • Merkür Retrosu Boğa Burcunda 23 Mayıs
 • Merkür Retro Bitişi Boğa Burcunda 3 Haziran
 • Merkür İkizler’e tekrar geçiş 14 Haziran
 • Merkür İkizler Seyahati 5 Temmuz’da sona eriyor.

Merkür Retrosu ne demektir?

Merkür, astrolojide hangi anlamlara gelir?

 • Eller, kollar
 • Düşüncelerimiz
 • İletişim
 • Koordinasyon
 • Kardeşler
 • Kuzenler
 • Çocuklar
 • Ulaşım araçları
 • Seyahatler
 • Para
 • Alım satım işleri
 • Gazeteler

Merkür, yukarıda bahsettiğimiz konularla alakalı sembolik anlamlara sahiptir. Astrolojik haritada Merkür’ün retro hareketi, yukarıdaki konularla alakalı geç idrak, geç anlama, anlaşılamama gibi etkiler verebilir. Merkür retronun diğer özelliği ise, geçmişte yarım kalmış konuların tamamlanması hakkında mesaj verir. Merkür retro hareketinde bir nevi “geçmişe dönüş” yaşarız, zaman yolculuğu ile bir çok konuyu düzeltebiliriz. Dolayısıyla asıl mesele, uğraştığımız şeyin geçmiş zamanla ilgili olmasıdır. Geçmişte yapamadığımız, karar veremediğimiz şeyler için bir şans doğar.

Merkür İkizler Burcunda Ne Demektir?

Merkür, kendi yöneticisi İkizler burcundaysa, yetenekli bir iletişimden bahsedebiliriz. Sohbet ve muhabbet yoğundur. Tabiki dedikodu da ! 🙂 Merkür İkizler etkisinde, yoğun bilgi paylaşımı vardır. İkizler burcu hava ve değişken özelliklerde olduğundan, bu dönem hava araçları da gündemdedir. Uçak yolculuklarımız önem kazanır. Çevremizle sohbetimiz artabilir. Doğru olmayan bilgiler ortada dolaşabilir. Yalan haberler ve dedikodu biraz daha öne çıkabilir. Merkür İkizler burcundayken eğitimler, seyahatler insana iyi gelir. Yeni kitaba başlanabilir, yeni bilgiler öğrenilebilir.

Merkür Boğa burcunda ne demektir?

Merkür Boğa burcundayken, düşünce yapımız biraz daha Boğa burcuna benzer. Boğa burcundaki inatçılık özelliği baskın çıkabilir. Biraz daha korunaklı, sessiz, sakin bir dönemdir. Sükunet içerisinde geçirmek isteriz. Parasal konular biraz daha düşünce yapımızda yoğunluk kazanabilir. Ses tellerimiz, boğazımız, faranjit gibi hastalıklara dikkat etmemiz gerekir.

Merkür 30 Nisan’da İkizler Burcuna Geçiyor

Merkür’ün 30 Nisan’daki İkizler geçişi ile birlikte 2 Mayıs’ta Ay İkizler ile kavuşuyor. Bu noktada İkizler Admetus yerleşimi de ortama soğukluk katabilir. Küsenler küsmeye devam, konuşanlar da konuşmaya!

 • 7 Mayıs’ta Merkür & Juno teması ile, birtakım “parasal hesap” konuları gündeme gelebilir. Ki zaten bu aşamadan sonra da Merkür geri hareketine başlayacak.
 • Merkür geri hareketinde 21 Mayıs günü Güneş İkizler ile kavuşum yaşayacak. Bu günlerde bilinçli düşünmeye özen göstermeliyiz. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar veya anlamalar devreye girebilir.
 • 5 Haziran’dan itibaren Merkür & Satürn etkileşimi yaşayacağız. Bu süreçte, resmi kurum görüşmeleri önem kazanmaktadır. Ayrıca patron ve sorumluluklarda, ciddiyet kurtarıcı olabilir.
 • 17 Haziran’da Merkür İkizler’de tekrar Admetus ile kavuşacak ve bu sebeple tekrar küslükler veya barışmalar ortaya çıkabilir.
 • 21 Haziran’da Mars Koç ile Merkür İkizler arasında gergin bir geçiş yaşayacağız. Tartışmalar veya gereken şey ne ise onun yapılması konusunda davranışlar öne çıkacaktır.
 • 7 Mayıs’ta yaşanan finansal konularla alakalı gelişmeler 28 Haziran civarı gündeme gelebilir.
 • 2 Temmuz – 4 Temmuz aralığında Merkür & Neptün etkileşimi ile dua, sanat, hayal gücü maksimum çalışabilir. Bu geçişte sağlıklı akıllı düşünmekten ziyade, yaratıcı ve fantastik zihin yapısı öne çıkar.
 • Merkür İkizler çıkmadan hemen önce 4 Temmuz’da, Aphrodite ve Nemesis asteroidleriyle etkileşime girecek. Bu da son dakika kıskançlık golü demektir. Suçlayıcı ve kıskanma temelli davranışlarla, kırıcı konuşmalara açık bir etki getiriyor. Bu etkiyi bilerek, hayatınızdan uzak tutmak sizin elinizde !
 • 5 Temmuz’da Merkür artık Yengeç burcuna geçmiş olacak…

Merkür retro geçişinde uranyen prensipler ve asteroidler eşliğinde kişisel analiz almak için buraya tıklayın 

Retro Gezegenler Ne Anlama Gelir?

 

1ADFC683-2000-474F-9572-CA64D38A1E12

Astrolojide Satürn Döngüsü

Astrolojide ve aslında hayatta bir “döngü” vardır. Bu döngü, belirli periyotlar sürecinde aynı konuların tekrar etmesidir. Edebiyat eserlerindeki motife benzetebiliriz. Veya Kahramanın Sonsuz Yolculuğu teorisindeki kahramanın yolculuğu çemberine.

Doğum haritalarımızda bulunan gezegenlerin haritamızdaki yeri değişmez. Ancak güncel gökyüzündeki konumları değişir. Bu konumlar değiştikçe bizim haritalarımızda açı yaparlar. Bu açılar kare, kavuşum, sextil, partil gibi derecelerine göre farklı isimlendirilir.

Kahramanı olduğumuz hayat yolculuğunda önümüze çıkan engeller veya ödüller değişir. Astrolojide de bu ödül veya engeller gezegenler arasındaki açıların dereceleri ve bu derecelerin haritalarımıza göre etkilerine karşılık gelir. Kahramanın yolcuğunda her gezegenin farklı açıları önümüze, gezegenin kendi sorumluluk alanı içindeki konulardan ödül veya engel çıkartır.

Bu yazıda gezegenleri arasında öğretmeyi seven, ders veren, her türlü sistemlerin sembolü olan mitolojideki karşılığı Kronos- kahramanın yolculuğundaki rolü üzerinde duracağız.

Satürn Döngüsü / Transitleri

Satürn çoğu astrolog tarafından “korkulu rüya / kabus” olarak görülmektedir. Aslında Jüpiter’in aksine otoriteyi, kısıtlamayı, kısıtlanmaları ve sistemleri temsil eder.

İnsan ömründe Satürn 3 kere döngü ve 7 yılda bir “gerilimli”(1)  açı yapar. Her döngü yaklaşık 28-30 yıl sürdüğü gibi gerilimli açı ise 7 yılda bir gerçekleşir. Satürn anlatmaya çalıştıklarını anlaşılmadıysa konu çözülene kadar belirli aralıklarla gündeme gelir.  “Ders sen öğrenene kadar devam eder.”

Satürn bir konu hakkında zorlar ve geliştirir. Zorlu yolcuğun sonunda gerekli dayanıklılık gösterildiği takdirde kalıcı başarı getirir.

Satürn döngülerinde ne olur ? 

Satürn döngülerinde, alınan sorumluluklar, sorumlulukların ne kadar yerine getirildiği, kariyer nasıl bir yol çizildiği sorgulanır; gerekirse yeniden başlanır.

Stephen Arroya’nın aktarımına göre; Jung, yaşamda psikolojik açıdan bir kriz yaşanıyorsa mutlaka buna Satürn veya Uranüs transiti de eşlik etmektedir. Yani yaşamdaki bir psikolojik krizin arka planında astrolojik olarak Satürn veya Uranüs başroldedir.

I. SATÜRN DÖNGÜSÜ

İlk Satürn Döngüsü 28/30 yaşları arasına tekabül eder. Doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreç Satürn gözetimindedir.

Bu dönem içinde Satürn hangi konuları yönetir ?

6 ve 8 yaşlarında okulla tanışma Natal Satürn x TR Satürn kare açısına denk gelir. Özellikle 6 yaşında TR satürn ve natal jüpiter karşıt açısı kişiyi sorumluluklarla ve ilk gerçek “rakip”lerle tanıştırır. Satürn burada sistem olarak okulu, kuralları, düzeni, öğrenci olarak görevlerini temsil eder. 14- 15 yaşına kadar kişi bunlarla mücadele eder. 14-15 yaşlarında ise cinsellik devreye girer. Psikoloji biliminin öncü isimlerinden Freud’un geliştirdiği Psikoseksüel gelişim kuramında bu yaş aralıkları karşı cinsle yakın ilişki kurulan dönemlerdir. 6-12 yaş arasındaki dönem ‘Latent Dönem’ olarak isimlendirilmiştir. Latent dönemde kişinin sağlıklı bir birey olabilmek için yapması gereken ödevi ‘sağlıklı ilişkiler kurabilmek’tir. Genital dönem olan 12- 18 yaş arasındaki ödevi de karşı cinsle yakın ilişki kurmaktır. Burada bir haz kaynağı söz konusudur. Haz kaynağı ise cinsel organıdır. Kişinin cinselliğini keşfinin önünde okul, aile, sınırlar, kurallar vb. engeller vardır. Bu dönem sağlıklı atlatılmazsa kişi uyuşturucuya yönelebilir, evden kaçabilir, aile veya diğer çevre ile normal ilişkiler kuramaz.

İkinci Satürn karesinin yaşandığı 21- 23 yaşlarında kişi evden ayrılır. Bu askerlik, evlilik, okul veya iş sebebiyle yeni bir şehre taşınma, aile onayıyla evlilik şeklinde gerçekleşebilir.

İlk Satürn döngüsünü bitiren 28 -30 yaşlarda yaşanan natal Satürn ile transit Satürnün kavuşum açısıdır. İlk döngüde kimlik inşa edilmiştir, yaşam yolculuğu için çeşitli hedefler belirlenmiştir. İkinci Satürn  döngüsünde bu yolculuk için yola çıkma, hedefe varmak için yeni stratejiler geliştirmek şeklinde devam eder.

II. Satürn Döngüsü

2. Satürn döngüsü açılışını natal satürn ile transit satürn kare açısı ile yapar. 35-37 yaşlardaki bu kare açısı “alınan kararlar doğru mu?” diye sorgulatır. Eğer ortada yanlış giden bir şeyler varsa yeniden başlanır. Ardından 42-44 yaşlardaki natal satürn ile transit satürnün karşıt açısı orta yaş döngüsüne denk gelir. Birinci döngüde inşa edilen kimlik ne derece uygun ne derece değil burada yeniden gündem olur. İkinci döngünün ikinci karşıt açısı 49-51 yaşlardaki temizlik açısıdır. Hedefe doğru gitmek için önde engeller mi var ? İleri gitmek yerine geri götüren şeyler nedir ? Hepsi tespit edilir ve ortadan kaldırılır. Bu temizliğin ardından tabii ki yeni başlangıçlar gelir. Çoğu insanın emeklilik zamanı olan 56-59 yaşlarında yeni döngü başlar. Emeklilikle ilgili veya sonrası için projeler, yeni eve taşınma veya yeni iş kurma vb. süreçler gündemi meşgul eder.

III. Satürn Döngüsü

59 yaşından sonraki süreci kapsar. Bu dönemin özeti yaşamın sonuna hazırlanmak ve gelecek nesle yeni şeyler bırakmak için çabalamaktır.

Bu döngüler sürecinde tekrar tekrar öne düşen konular olabilir. Bunun amacı da kendini tekrarlayan konunun çözüme ulaştırılması gerektiğidir. Yaşamdan alınması gereken ders bu konuda saklıdır.

KAYNAKÇA

1 ) Yetişkinlerin Buluğ Çağı, İlhan Barış, Barış İlhan Yayınevi

2) Açık Ders / Ankara , Kişilik Gelişimi Dersi , Doç. Dr. Şener Tülin, Ankara

 

KUZEY AY DÜĞÜMÜ & YAŞAM YOLUNUZ

Kuzey Ay Düğümü Yaşam Yolunuz

Merhaba dostlar,

Astrolojide kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü noktalarımız, bize kendimizle ve kaderimizle alakalı çok önemli ipuçları verir. Kuzey ay düğümü (kad) ve güney ay düğümü (gad) burç yerleşimlerimiz, ruhsal yaşam amacımıza dair mesajlar verir.  Aslında KAD ve GAD yerleşimlerinin aksları, kavuşum yaptığı asteroidler, transneptünyenler ve özel formüller çok daha fazla bilgi verir. Şimdilik, kısa kısa anlamlarını açıklayalım.

Kuzey ay düğümünüz Koç ise :

Yaşam yolunuz = Kendine güvenmek, girişim yapmak, eylem ve davranışların önemi, kaçmamak, mücadele etmek, sorun çıkmasını beklemeden çözümlemek

Sınavınız = Çevrenizdeki erkekler, eril enerji, kazalar, patlamalar (Bunlardan bir veya bir kaçı)

Haritadaki Önemli Nokta = Mars

Kuzey ay düğümünüz Boğa ise :

Yaşam yolunuz = Sükunet ve sakinlikle dünyevi güzelliklerden nasiplenmek, dünyadaki elle tutulur şeylerin kıymetini bilmek, paraya değer vermek, para enerjisini doğru anlamak

Sınavınız = Çevrenizdeki kadınlar, dişil enerji, para, sahip olmak duygusu, aşk hayatı, ilişkiler (Bunlardan bir veya bir kaçı)

Haritadaki Önemli Nokta = Venüs

Kuzey ay düğümünüz İkizler ise :

Yaşam yolunuz = Bilgi paylaşımının önemini kavramak, iletişim, eğitim, yazı işleri, konuşmak, ifadelerin önemi, her konuda bilgi sahibi olmak, bilgiyi dağıtmak

Sınavınız = Arkadaşlarınız, kardeşleriniz, kuzenler, çocuklarınız, ulaşım durumunuz, araç kullanmanız, iletişiminiz, ifadeniz (Bunlardan bir veya bir kaçı)

Haritadaki Önemli Nokta = Merkür

Kuzey ay düğümünüz Yengeç ise :

Yaşam yolunuz = Duyguları kabullenmek, her türden insanı kabul etmek, özümsemek, vatan ve ailevi konulara önem vermek, ailenin ihtiyaçlarını önemsemek, aile bireylerini her ne olursa olsun özümsemek, ailede uyumu sağlamak

Sınavınız = Anneniz, kendiniz, kendi duygularınız, duygusal tuhaflıklar (Bunlardan bir veya bir kaçı)

Haritadaki Önemli Nokta = Ay

Kuzey ay düğümünüz Aslan ise :

Yaşam yolunuz = Liderlik özelliklerinizi geliştirmek, birşeyleri tönetebilme becerisi, canlı ve motive bir yaşam, kişisel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik davranışlar, özdeğeri arttırmak

Sınavınız = Babanız, beden sağlığı, sağlıklı yaşamak

Haritadaki Önemli Nokta = Güneş

Kuzey ay düğümünüz Başak ise :

Yaşam yolunuz = Hayatın içerisinde bir konuda karşılıksız hizmet vermek, bir konuda uzmanlaşmak, detaylara önem vermek

Sınavınız = Arkadaşlarınız, kardeşleriniz, çocuklarınız, kuzenler, ulaşım durumunuz, araç kullanmanız, iletişiminiz, ifadeniz (Bunlardan bir veya bir kaçı)

Haritadaki Önemli Nokta = Merkür

Kuzey ay düğümünüz Terazi ise :

Yaşam yolunuz = Dengeli ve uyumlu yaşam, abartı ve aşırılıklardan uzak durmak, mücadele

Sınavınız = Dengesiz insanlar, dengede kalmak, çevrenizdeki kadınlar, adalet (Bunlardan bir veya bir kaçı)

Haritadaki Önemli Nokta = Venüs

Kuzey ay düğümünüz Akrep ise :

Yaşam yolunuz = Hayatın ruhsal ve derin anlamlarına odaklanmak, güç mücadelesini bırakmak, parasal takıntıları bırakmak, spiritüel konularda uzmanlaşmak

Sınavınız = Çevrenizdeki erkekler, eril enerji, gizli saklı durumlar

Haritadaki Önemli Nokta = Mars

Kuzey ay düğümünüz Yay ise :

Yaşam yolunuz = Bir değer ve felsefeye önem vererek yaşamak, yaşamın içerisindeki hedef ve hayallerin önemi, yeteneğini keşfetmek, yüzeysellikten uzaklaşmak

Sınavınız = Büyükbaba, dede, ailede büyük kişiler, din adamları, yabancı kişiler, yüksek mevkide kişiler

Haritadaki Önemli Nokta = Jüpiter

Kuzey ay düğümünüz Oğlak ise :

Yaşam yolunuz = Hayatın içerisinde sorumluluklara önem vermek, sapla samanı birbirinden ayırmak, işe verdiğin önem, sınıflandırma yapmak, disiplin, bilim ve teknoloji

Sınavınız = Patronlar, baba, kurumlar, otoriteler

Haritadaki Önemli Nokta = Satürn

Kuzey ay düğümünüz Kova ise :

Yaşam yolunuz = Toplumsal değerleri göz önüne alarak yaşamak, insanlığa fayda getiren oluşumlar içerisinde yer almak, insanlığa faydalı işler yapmak, bağımsızlığa önem vermek, kişiselleştirmeyi bırakmak, yaratıcı yönünü ortaya çıkarmak, bilim ve teknoloji

Sınavınız = Patronlar, baba, kurumlar, otoriteler, toplum

Haritadaki Önemli Nokta = Satürn, Uranüs

Kuzey ay düğümünüz Balık ise :

Yaşam yolunuz = Hayalleri gerçekleştirmek, sezgilere önem vermek, hayatı akışına bırakabilme kabiliyeti, bilim ve teknoloji, idealler, deniz kenarı yerlerde yaşamak

Sınavınız = Kandırılma, aldatma, aldanma, kurban bilinci, sınırını bilmemek

Haritadaki Önemli Nokta = Neptün

Will Smith Kuzey Ay Düğümü Koç

Will Smith dünya çapında çok önemli bir aktördür. Geçtiğimiz Oscar ödül töreninde karısı ile alakalı sunucunun yaptığı bir espriye sinirlenip, sunucuyu tokatladı. Bu davranışından ötürü çok büyük tepki aldı. En iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı bu törende, ödülünü alırken Denzel Washington’un bir sözünü paylaştı :

En mutlu, en iyi anlarında şeytan tam ensendedir.

Will Smith, Kuzey ay düğümü koç burcunda olan bir aktör. O hayatında aslında hep MARS ve Koç arketipi ile ilgili sınavlar yaşadı. Eşi Jada Pinkett Smith, onunla evliyken, genç bir erkekle beraber oldu. Will Smith, Kuzey ay düğümü koç ve güney ay düğümü terazi yerleşimiyle, aşk hayatı & mücadele temasını yaşadı. Çevresindeki erkekler sebebiyle bir çok sınav yaşadı. Bunlardan biri de, Oscar ödül töreninde tokatladığı Chris Rock idi.

Will Smith, Oscar ödül töreninin olduğu tarihte, natal Kuzey Ay Düğümü Koç yerleşimine, transit Hades etkileşimi alıyordu. Hades, astrolojide tuhaf davranışlar, olumsuz durumlar, tiksinti getiren konuları anlatmaktadır. Aşağıdaki haritadan, Will Smith’in transitte nasıl etkiler aldığını da inceleyebilirsiniz.

will smith

Kişisel haritanızdaki Kuzey Ay Düğümü burcunuzu ve eksenlerinizi anlamak, kendinizi keşfetmek için analiz yaptırabilirsiniz. Başvuruları buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Astrolojide Jupiter Dongusu

Astrolojide Jüpiter Döngüsü

Astrolojide ve aslında hayatta bir “döngü” vardır. Bu döngü, belirli periyotlar sürecinde aynı konuların tekrar etmesidir. Edebiyat eserlerindeki motife benzetebiliriz. Veya Kahramanın Sonsuz Yolculuğu teorisindeki kahramanın yolculuğu çemberine.

Doğum haritalarımızda bulunan gezegenlerin haritamızdaki yeri değişmez. Ancak güncel gökyüzündeki konumları değişir. Bu konumlar değiştikçe bizim haritalarımızda açı yaparlar. Bu açılar kare, kavuşum, sextil, partil gibi derecelerine göre farklı isimlendirilir.

Kahramanı olduğumuz hayat yolculuğunda önümüze çıkan engeller veya ödüller değişir. Astrolojide de bu ödül veya engeller gezegenler arasındaki açıların dereceleri ve bu derecelerin haritalarımıza göre etkilerine karşılık gelir. Kahramanın yolcuğunda her gezegenin farklı açıları önümüze, gezegenin kendi sorumluluk alanı içindeki konulardan ödül veya engel çıkartır.

Bu yazıda her şeyi büyüten, abartan, fazlalaştıran gezegen olarak tanıdığımız Jüpiter’in  -mitolojideki karşılığı Zeus- kahramanın yolculuğundaki rolü üzerinde duracağız.

Jüpiter Döngüsü / Transitleri

Haritamızda Jüpiter’in yerleştiği burcun etkilerini buradan okuyabilirsiniz.

Jüpiter geleneksel astrolojide bolluk, bereket, şans, insanın çevresindeki fırsatları görmesiyle ilişkilendirilmiştir. Jüpiter’in çeşitli özellikleri dışında insana büyüme- gelişme arzusu da kattığı da düşünülür.

Jüpiter ortalama 12 yılda bir doğum haritamızdaki yerine döner. Ortalama 84 yıllık bir insan ömründe 7 kere jüpiter döngüsü yaşanır.Jupiter simgesi

Jüpiter döngülerinde ne olur ? 

İlk Jüpiter Döngüsü

İnsanın ilk jüpiter döngüsü, fiziksel gelişmekle ilgilidir. Bu döngü dış dünyayı anlama ve bununla bağ kurma, sınırlarını belirleme olarak görülür.

Jüpiter’in insan haritasıyla yaptığı ilk açı kare açıdır ve insanın 3. yaşına denk düşer. İnsan bu yaşında belirlediği sınırların dışına çıkmak ister. Bu dönem halk arasında 3 yaş krizi; gelişim psikolojisinde benlik ve mülkiyetin geliştiği yaş dönemleri olarak yer alır. İnsan, dış dünyayı keşfetmek, orayı tanımak ister. Her istediğinde her şeye sahip olmak ister. Bu “özgürlük” ancak 6 yaşta gerçekleşecek karşıt açıda mümkün olur. 6 yaş itibariyle okula başlar ve sınırlarının dışına çıkar. Yeni bir dünyayla karşılaşır. Okuma yazma öğrenir, çevresi yani dünyası kalabalıklaşır. 9 yaşındayken jüpiter ikinci kare açısını yapar. Bu insana (çocuğa) psikolojik olarak yansır. Artık yetişkinler dünyasına ait olduğunu düşüncesindedir. Çünkü büyümüş ve gelişmiştir. Onun yeri dışarıdaki dünyadır.

İkinci Jüpiter Döngüsü

İkinci jüpiter döngüsü ergenliği de beraberinde getirir. 12 – 24 yaş aralığına tekabül eden bu dönemde, insan vücudunda gözle görülen değişimler meydana gelir. Ayrıca cinsel karakteri de belirginleşmeye başlamıştır. 9 yaşından beri kendini hazır hissettiği yetişkinlerin dünyasına asıl hazırlık bu yaşlarda gerçekleşir.

Jüpiter 15 yaş civarında bu dönemin ilk kare açısını yapar. Bu kare açı daha çok cinsellik ve cinsellik sınırları ile ilgilidir. İkinci kare açısını yaptığı zaman yaş 18 olur. Genellikle yuvadan ayrılma ile sonuçlanır. Çoğumuzun kendi ayakları üzerinde durma deneyimini yaşadığı ilk dönem gelir. Üniversite okumak için evden ayrılınır ve başka bir yere gidilir. Ancak tam anlamıyla “kendine ait bir ev” 21 yaşlarına denk düşen üçüncü kare açı ile olur. Bu açının denk geldiği dönemlerde genellikle okul biter, çalışma hayatı başlar, evlilik fikri filizlenir.

Astrolojide Jupiter Dongusu

Üçüncü Jüpiter Döngüsü

Bu kavuşum açısıdır ve kişiyi gerçek bir yetişkin haline getirir. İnsan ömründe 24’lü yaşlara tekabül eder. Bu dönemlerde gündem genellikle 27 yaşına geldiğinde sorgulayacağı, belki de değiştirmek için uğraşacağı hayatı kurmaktır. Eş olmak, aile olmak, ebeveyn olmak, iş hayatında çalışan olmak gibi farklı kimliklerle tanışır.

Dördüncü Jüpiter Döngüsü

Artık orta yaşlara denk gelen bu dönem “yaşamın gözden geçirilmesi, gerekliyse değişiklik yapılması zamanı” olarak özetlenebilir. Barış  İlhan Yetişkinlerin Buluğ Çağı kitabında bu dönemden şu şekilde söz eder :

Eğer yaşamda seçilen yol genel olarak kişinin gelişimini, açılımını engellemeyen bir yol ise bu dönemde başarı, mutluluk ve doyuma ulaşır. Aksi takdirde yaşamı değiştirmek gerekir. Gelişimi kısıtlayan evlilikler bitebilir. İşte terslikler çıkabilir. Genel olarak bu yaşta kişi gerek kendi, gerekse aile büyüklerinin sağlık sorunlarıyla uğraşabilir.

Beşinci Jüpiter Döngüsü

Jüpiter beşinci döngüsünde çocuk odaklı yaşamı bitirip anne – babayı / karı – kocayı yalnız bırakır. Öte yandan iş hayatından da el ayak çekme emekliliğe doğru adım adım ilerleme olur. 48-60’lı yaşlara denk gelen bu yıllarda kritik zaman 54 yaştır. Burada önemli olan yaşamın yolunda gidip gitmemesidir. Eğer yaşamın devam eden süreçleri kişiyi mutlu ediyorsa deyim yerindeyse işler tıkırında gitmeye devam eder. Eğer aksi varsa, kişi mutlu değilse buradan çıkartılması gereken dersler vardır.

Altıncı Jüpiter Döngüsü

Yaşlılık dönemine denk gelen bu dönemde, hastalıklar ve vücut ağrıları gündeme gelir. Ölüm yaklaşmakta olduğu için kişi kendini inzivaya çeker, dine sığınır. Bugüne kadar kişin işleri yolunda gitmişse gençlerin karşısında rol model olarak çıkacaktır. Kendi yaşamındaki deneyimlerini ve tecrübe ettiklerini aktarma zamanıdır. Aksi durumdaki kişi içinse tam tersi, günlerini; mutsuz, sağlıksız ve her şeyden şikayet ederek geçirecektir.

Yedinci Jüpiter Döngüsü

İnsan yaşamındaki son Jüpiter döngüsü artık 72-84 yaşlarında oluşur. Kişiyi yaşamda yalnızlık beklemektedir. Varsa torunları, çocukları ile zaman geçirebilir. Bu döngüde önemli olan şey yaşamın gerçeği ölümle barışmaktır.

Kaynakça:

 • Barış İlhan – Yetişkinlerin Buluğ Çağı
 • Mehmet Bilgin – Gelişim Psikolojisi – 1
30 Nisan Boğa burcunda parçalı güneş tutulması

30 Nisan Boğa Burcunda Parçalı Güneş Tutulması

2022 yılının ilk tutulmasını 30 Nisan 2022’de Boğa burcunda Parçalı Güneş Tutulması olarak yaşayacağız. Tutulmalar genelde “dengenin” kaçtığı zamanlardır. Spiritüel farkındalığımıza yöneltilen yanıltıcı enerjiler bütünüdür.

2022 yılında hangi tutulmaları yaşayacağız?

 • 10 Derece Boğa Burcunda Parçalı Güneş Tutulması (30 Nis 2022)
 • 25 Derece Akrep Burcunda Tam Ay Tutulması (16 May 2022)
 • 2 Derece Akrep Burcunda Parçalı Güneş Tutulması (25 Ekim 2022)
 • 16 Derece Boğa Burcunda Tam Ay Tutulması (8 Kas 2022)

30 Nisan Parçalı Güneş Tutulması hangi burçta gerçekleşiyor?

30 Nisan 2022’de Parçalı Güneş Tutulması Boğa burcunda gerçekleşiyor. Boğa burcunun 10 derecesinde, Güneş ve Ay kavuşmuş olacak.

Tutulmanın etkisi ne kadar sürecek?

Etki süresi 6 ay olacak. Ancak bu etkiyi, zorla size giydirilen bir şey gibi algılamayın. Etkilenmemek sizin elinizde! Ay, Güneş’in nerdeyse %50’sini kapatacağından, gerçek – illuzyon dengesi şaşabilir. Genellikle tutulma dönemleri, abartılı ve gerçek dışı enerjiler denge bozmaya yönelik ortaya çıkar.

Tutulma Hangi Burçları Etkileyecek?

Bu tutulma 2022’nin ilk tutulması olacak. 2022 yılındaki tüm tutulmalar Boğa ve Akrep ağırlıklı olacak. Bu sebeple, Boğa ve Akrep burçlarına doğru etki söz konusu. Boğa ve Akrep burçlarının yanı sıra, kişisel haritasında Boğa ve Akrep yerleşimleri olanların da etki altında olması muhtemeldir. 30 Nisan 2022’de tutulma, Boğa burcunun 10 derecesinde gerçekleşecek. Haritasında Boğa veya Akrep, hatta sabit burçlardan Aslan ve Kova burçlarında da 10 derece önemli yerleşimlere sahip olanlar için de mesaj verebilir.

Tutulma hangi bölgelerden izlenebilecek?

Tutulma, Güney Afrika’dan görülebilir olacak.

Tutulma Haritası neler söylüyor?

30 Nisan Boğa burcundaki haritanın yükseleni 23 derece Yay burcunda konumlanıyor. Yay burcunun yöneticisi Jüpiter ise haritanın 3. evinde ve Venüs ile kavuşumda. Yabancı ülkeler, deniz aşırı ülkeler hakkında önemli haberler alabiliriz. Kişisel anlamda felsefi ve düşünsel anlamda kafa karışıklıklarımız olabilir. Haritanın tutulma noktası olan 10 derece Boğa ise 4. evde bulunuyor. Kolektif anlamda ev yaşamı, aile olmak, bina, ev ile alakalı konular öne çıkıyor. Boğa burcunun yöneticisi, Venüs, 3. evde Balık burcunda ve Jüpiter & Neptün’den etki almakta. Kısa seyahatler, kısa eğitimler, yakın çevre ile alakalı belirsiz konular devrede olabilir. Haritanın vurguladığı her konu için “kararsızlık” enerjisi de baskın. Meridyen ev sisteminde Boğa burcu 8. evi temsil eder. 4. ev ve 8. ev arasındaki bağlantı için, ev ve aile yapısı konusunda kararsızlık veya çözümlere giden yolun belirsiz olması gibi durumlar oluşabilir. Su, deniz, okyanus, kimyasal ürünler ile alakalı problemlere dikkat edilmeli

Boğa Burcunda güneş tutulması astrolojik harita

Uranyen Astroloji Tutulma Yorumu

Tutulma haritasının uranyen yorumuna baktığımızda, öncelikle Güneş ve Ay’ın kavuştuğu 10 derece sabit burç eksenine bakalım. Bu eksende Hebe ve Sisyphus asteroidleri ilk olarak göze çarpıyor. Hebe, hemşire, muayene, yardımlaşma gibi anlamlara sahiptir. Sisyphus ise tekrara giren döngüleri, tekrar eden konuları gösterir. Bu eksende aynı zamanda Lachesis, Eros, Hybris yerleşimi de bulunuyor. Yarım kalan bir konu, enjeksiyon, engellenme, aşı olma gibi konuları anlatıyor. Sağlık ve medikal yönden önemli bir tutulma olacak. Bu aksın hemen karşısında, değişken aksta Neptün & Ceres & ASC kavuşumunu görmekteyiz. Belirsizlik ve bir nevi duygu tutulması gündemimizde olabilir.

Tutulmanın bize verdiği mesaj?

Tutulma enerjisi ile, herhangi bir duygu ve düşünceniz ile alakalı çok emin olmayın. Değişken ve kaygan bir zemin olduğunu görmekteyiz.

Burçlar tutulmadan nasıl etki alıyor?

Yükselen, Güneş ve Ay burcunuza göre okuyabilirsiniz. Etkiler zorunlu değildir, etkilenmemek sizin elinizde! Ruhsal tutarlılığımızı ve dengemizi bozmaya hedeflenen bu tutulmada, dengede kalabilmek sizin elinizde! Haritanıza özel tutulma analizi için buraya tıklayarak size özel danışmanlıktan faydalanabilirsiniz.

Koç Burcu : 3. kişilerle alakalı kafanızı karıştırabilecek şeyler olabilir. Evinizle alakalı boya, tadilat konuları ortaya çıkabilir.

Boğa Burcu : Sağlık, muayene, iğne olma, hastalık vb konularda tetiklenebilirsiniz. Sizi hasta eden konunun ruhsal boyutta bir mesajı olduğunu bilerek kendinizi iyileştirebilmeniz mümkün.

İkizler Burcu : Yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmelisiniz. Araba ile alakalı bir gündeminiz de olabilir.

Yengeç Burcu : Kas yapısı, spor, vücut ile alakalı dikkat etmeniz bir süreç olabilir. Yetenekli ve becerikli bir döneminizdesiniz.

Aslan Burcu : Bastırılmış öfke krizlerine karşı dikkatli olmalısınız. Kesici aletlere dikkat etmelisiniz. Kavga ve gürültü çıkarmak size ancak zarar verir.

Başak Burcu : Yardımlaşma konusunda tetikleniyorsunuz. Hizmete, fedakarlığa odaklandığıınız bu süreçte, kıskançlık sizi ruhsal anlamda yükselmenizi engelleyen yegane konu.

Terazi Burcu : Ölçülü ve dengeli gidişatınızı korumanız gereken bir süreçtesiniz. Suçlanma gibi konular ortaya çıkabilir.

Akrep Burcu : Özgürlüğünüz ile kalbiniz arasında kaldığınız bir süreç olabilir. Duygularınız ile zihniniz çatışıyor olabilir. Ev yaşamınız hakkında önemli bir geçiş yaşıyorsunuz.

Yay Burcu : Bir döngünün bitişini yaşıyorsunuz. Ayrılık ve sonucunu kestiremediğiniz sürprizler meydana gelebilir.

Oğlak Burcu : Stratejik düşünce tarzınızı korumalısınız. Yeni bir başlangıç yapacaksınız gibi duruyor. Bir çok yeni fikriniz var. Önemli engellerle karşılaşabilirsiniz.

Kova Burcu : Öfkeyle kalkan zararla oturacaktır. Bu tutulmada kalbinizi saf sevgiyle doldurmalısınız.

Balık Burcu : Tutulmada neşeli ve esprili yönünüz devrede olabilir. Ortalığı iyi ya da kötü yönde etkileme şansınız var.  Finansal konulara dikkat etmelisiniz.

Denge, haysiyet, zarafet ve şükranla ve sizi buraya getiren tüm deneyimler için derin bir takdirle ilerlediğiniz gün olması dileğiyle…

Jüpiter Burcumuzun Etkileri

Merhaba dostlar,

Jüpiter’imiz hangi burçta ise, ona göre özel etki alırız. Jüpiter 10-12 yılda bir burç değiştirir. Bu bağlamda, çoğumuz için, aynı nesil aynı Jüpiter burç yerleşimine sahiptir. Jüpiter ile kişinin hayatındaki fırsat ve şans kalitesi, fırsatları değerlendirip değerlendiremediği gibi kişisel analizle yapabilir. Hayatımızdaki şans faktörünün durumunu tahlil edebiliriz. Genişlemek, büyümek, koruyuculuk, şans ve fırsatları haritada Jüpiter ile araştırırız.

Neden Jüpiter?

Çünkü Jüpiter, astrolojide genişlemeyi, büyümeyi, alan genişletmeyi, bolluğu anlatan benefik (iyicil) sayılan planetlerden biridir. Bu planet, haritamızda tetiklendiğinde yaşamımızın genişlediğini, başarılı olduğumuzu, ilerlediğimizi görürüz. Jüpiter, haritamızda hangi alandaysa, o konu ile başarı ve genişleme açısından “tetikleniriz”.  Alanımızı genişleten, bizi büyüten, geliştiren konular bütününe bakalım.

Aşağıdaki tarih aralıklarından, doğum tarihinize göre hangi Jüpiter yerleşimine sahip olduğunuzu okuyabilirsiniz.

Jüpiter ; maddi ve manevi büyüme yoluyla genişleme durumumuzu anlatır. Ayrıca, Jüpiter’in dostları Ay ve Venüs’tür. Yani, Ay ve Venüs ile ilişkili Jüpiter etkileşimleri iyidir.

Jüpiter’in genel anlamları:

 • İyilik
 • Cömertlik
 • Genişleme
 • Verim
 • Fırsatlar
 • Özgürlük
 • Koruma
 • Filozoflar
 • Meslek uzmanları
 • Psikologlar, şifacılar ve yaşam danışmanları

Jüpiter Retro ne demektir?

Bazılarımızın haritasında Jüpiter Retro harekettedir. Bunun bazı anlamları vardır. Jüpiter haritamızda bolluk bereket, artış, gelişim kalitemizi anlatır. Retro olduğunda bu süreçler kişide yavaşlamıştır ; geç etki gösterebilir. Kişi, büyüme ve gelişmesini engelleyen konular üzerinde deneyimler yaşayarak, bu etkinin üzerinde bilinç ve farkındalıkla çıkacaktır. Anneanne, dede vb kişiler, kişinin hayatında sorunlar yaşamış olabilir. Daha sonrasında retro etkisi, kişi bilinçlendikçe, azaltacak ve gelişimini destekleyen şeye uyum sağlayarak kendini geliştirecektir. Para kazanma, eğitimler, üniversite, din, felsefe alanlarında, makale vb yazım işlerinde, iletişimde bazı aksaklıkları gösterebilir.

Jüpiter Koç nesli

Jüpiter’i Koç burcunda yerleşen kişiler, beklemek yerine aksiyon alarak yaşamını genişletebilir.

Anahtar kelimeler : Liderlik etme, seyahat dürtüsü, cömertlik, özgürlük ve bağımsızlık, maneviyat, açık sözlülük, yenilikçilik, aktif meslekler

 • 4 Nis 1963 -12 Nis 1964
 • 18 Mar 1975 – 26 Mar 1976
 • 2 Mar 1987 – 8 Mar 1988
 • 13 Şub 1999 – 28 Haz 1999
 • 23 Eki 1999 -15 Şub 2000
 • 6 Haz 2010 – 9 Eyl 2010
 • 22 Oca 2011 – 4 Haz 2011
 • 11 May 2022- 28 Eki 2022
 • 20 Dec 2022 -16 May 2023
 • 21 Nis 2034 – 29 Nis 2035

Jüpiter Boğa nesli

Jüpiter Boğa yerleşimine sahip kişiler, uzun süreli hedef koyarak başarılı olabilirler.

Anahtar Kelimeler – Hedonist, iyi kalpli, hoşgörülü, sömürücü, finansal çıkarlar, maddi zevkler için şevk (abartılı, açgözlü, tembel, keyfine düşkün), bağlılık, sakinlik, sahiplenme

 • 16 May 1940 – 26 May 1941
 • 28 Nis 1952 – 9 May 1953
 • 12 Nis 1964 – 22 Nis 1965
 • 26 Mar 1976 – 23 Ağu 1976
 • 16 Eki 1976 – 3 Nis 1977
 • 8 Mar 1988 – 22 Jul 1988
 • 30 Kas 1988 – 11 Mar 1989
 • 28 Haz 1999 – 23 Eki 1999
 • 15 Şub 2000 – 30 Haz 2000
 • 4 Haz 2011 – 11 Haz 2012
 • 16 May 2023 – 26 May 2024
 • 29 Nis 2035 – 9 May 2036

Jüpiter İkizler Nesli

Jüpiter’i İkizler burcunda yerleşmiş olan kişiler sosyal ve çok yönlü oldukları zaman başarılı olurlar.

Anahtar Kelimeler – Sosyallik, neşe, kurnazlık, arkadaş canlısı, kendi kendine eğitim, değişim, yenilik, dil yeteneği, ifade gücü (ayrıntılı)

 • 26 May 1941 – 10 Haz 1942
 • 9 May 1953 – 24 May 1954
 • 22 Nis 1965 – 21 Eyl 1965
 • 17 Kas 1965 – 5 May 1966
 • 23 Ağu 1976 – 16 Eki 1976
 • 3 Nis 1977 –  20 Ağu 1977
 • 31 Ara 1977 – 12 Nis 1978
 • 22 Tem 1988 – 30 Kas 1988
 • 11 Mar 1989 – 31 Tem 1989
 • 30 Haz 2000 – 13 Tem 2001
 • 11 Haz 2012 – 26 Haz 2013
 • 26 May 2024 – 10 Haz 2025
 • 9 May 2036 – 24 May 2037

Jüpiter Yengeç Nesli

Jüpiter’i Yengeç burcunda olan kişiler, duygusal anlamda çok geniş bir spektruma sahiptirler. Empati yetenekleri güçlüdür. Diğerlerini dışlamayan, hayırsever bir enerjide olmaları, onların genişlemeleri ve ilerlemeleri için anahtardır.

Anahtar Kelimeler – Aile, empati, hayırseverlik,  ev hayatı, beslenme, bakım, dışlamaktan uzak olma

 • 10 Haz 1942  – 1 Tem 1943
 • 24 May 1954 – 13 Haz 1955
 • 21 Eyl 1965 – 17 Kas 1965
 • 5 May 1966 – 27 Eyl 1966
 • 16 Oca 1967 – 23 May 1967
 • 20 Ağu 1977 – 31 Ara 1977
 • 12 Nis 1978 – 5 Eyl 1978
 • 1 Mar 1979 – 20 Nis 1979
 • 31 Tem 1989 – 18 Ağu 1990
 • 13 Tem 2001 -1 Ağu 2002
 • 26 Haz 2013 -16 Tem 2014
 • 10 Haz 2025 – 30 Haz 2026
 • 24 May 2037 – 12 Haz 2038

Jüpiter Aslan Nesli

Jüpiter’i Aslan burcunda yerleşmiş olan kişilere, genişleme ve ilerleme “liderlik , coşku” ile geliyor. Bu iki kavrama önem vermeliler.

Anahtar Kelimeler – Sahne, coşku, liderlik, cömertlik, canlılık, neşe, motivasyon

 • 1 Tem 1943 – 26 Tem 1944
 • 13 Haz 1955 – 17 Kas 1955
 • 18 Oca 1956 – 7 Tem 1956
 • 27 Eyl 1966 – 16 Oca 1967
 • 23 May 1967 – 19 Eki 1967
 • 27 Şub 1968 – 15 Haz 1968
 • 5 Eyl 1978 – 1 Mar 1979
 • 20 Nis 1979 – 29 Eyl 1979
 • 18 Ağu 1990 – 12 Eyl 1991
 • 1 Ağu 2002 – 27 Ağu 2003
 • 16 Tem 2014 – 11 Ağu 2015
 • 30 Haz 2026 – 26 Haz 2027
 •  12 Haz 2038 -17 Kas 2038
 •  16 Oca 2039 – 8 Tem 2039

Jüpiter Başak Nesli

Jüpiter’i Başak burcunda olan kişilerin, dünyadaki “hizmet” kavramını iyi anlamaları gerekir. Bir şeye gönülden bağlanmaları, onun için karşılıksız çalışmaları önemlidir.

Anahtar kelimeler – Araştırma, uzmanlaşma, kategorize etme, hizmet etme gayesi

 • 26 Tem 1944 – 25 Ağu 1945
 • 17 Kas 1955 -18 Oca 1956
 • 7 Tem 1956 – 13 Ara 1956
 • 19 Şub 1957 – 7 Ağu 1957
 • 19 Eki 1967 – 27 Şub 1968
 • 15 Haz 1968 – 16 Kas 1968
 • 31 Mar 1969 -15 Tem 1969
 • 29 Eyl 1979 – 27 Eki 1980
 • 12 Eyl 1991 – 10 Ekim 1992
 • 27 Ağu 2003 – 25 Eyl 2004
 • 11 Ağu 2015 – 9 Eyl 2016
 • 26 Tem 2027 – 24 Ağu 2028
 • 17 Kas 2038 – 16 Oca 2039
 • 8 Tem 2039 – 13 Ara 2039

Jüpiter Terazi Nesli

Jüpiter’i Terazi’de yerleşmiş olanlar,  hayatlarında ortaklık ve partner yoluyla gerçekleşecek olan genişleme ve ilerlemenin farkında olmalılar. Uyumlulukları konusunda kendilerini gözlemlemelilerdir.

Anahtar Kelimeler – Sanatsal, uyumluluk, insancıl, tarafsız

 • 25 Ağu 1945 – 25 Eyl 1946
 • 13 Ara 1956 – 19 Şub 1957
 • 7 Ağu 1957 – 13 Oca 1958
 • 20 Mar 1958 – 7 Eyl 1958
 • 16 Kas 1968 – 31 Mar 1969
 • 15 Tem 1969 – 16 Ara 1969
 • 30 Nis 1970 – 15 Ağu 1970
 • 27 Eki 1980 – 27 Kas 1981
 • 10 Eki 1992 – 10 Kas 1993
 • 25 Eyl 2004 – 26 Eki 2005
 • 9 Eyl 2016 – 10 Eki 2017
 • 24 Ağu 2028 – 24 Eyl 2029
 • 13 Ara 2039 – 20 Şub 2040

Jüpiter Akrep Nesli

Jüpiter’i Akrep burcunda yerleşmiş kişiler, hayatlarını genişletmek ve ilerletmek için tutkulu olduğu konuyu, hobiyi bulmalılardır. Ruhsal konular kendilerini geliştirebilir, bakış açısı verebilir. Mühendislik konularına yakın olmalılar.

Anahtar Kelimeler – Şüphecilik, irade gücü, metafizik

 • 25 Eyl 1946 – 24 Eki 1947
 • 13 Oca 1958 – 20 Mar 1958
 • 7 Eyl 1958 – 10 Şub 1959
 • 24 Nis 1959 – 5 Eki 1959
 • 16 Ara 1969 – 30 Nis 1970
 • 15 Ağu 1970 – 14 Oca 1971
 • 5 Haz 1971 – 11 Eyl 1971
 • 27 Kas 1981 – 26 Ara 1982
 • 10 Kas 1993 – 9 Ara 1994
 • 26 Eki 2005 – 24 Kas 2006
 • 10 Eki 2017 – 8 Kas 2018
 • 24 Eyl 2029 – 23 Eki 2030

Jüpiter Yay Nesli

Jüpiter’i Yay burcunda olan kişiler, psikoloji ve felsefeyi de baz alarak hayatlarında genişleme ve ilerleme yaşayabilirler. Mutlaka anlamı olan, anlamlandırdıkları amaç ve inançlar üzerinden hayatları gelişir.

Anahtar Kelimeler – Sembolizm, ezoterik konular, inançlar, hayırseverlik

 • 24 Eki 1947 – 15 Kas 1948
 • 10 Şub 1959 – 24 Nis 1959
 • 5 Eki 1959  – 1 Mar 1960
 • 10 Haz 1960 – 26 Eki 1960
 • 14 Oca 1971 – 5 Haz 1971
 • 11 Eyl 1971 – 6 Şub 1972
 • 24 Tem 1972 – 25 Eyl 1972
 • 26 Ara 1982 – 19 Oca 1984
 • 9 Ara 1994 -3 Oca 1996
 • 24 Kas 2006 – 18 Ara 2007
 • 8 Kas 2018 – 2 Ara 2019
 • 23 Eki 2030 -15 Kas 2031

Jüpiter Oğlak Nesli

Jüpiter’i Oğlak burcunda olan kişiler, hayatı pratik, sade, güvenli şekilde yapılandırmayı özümseyerek hayatlarını genişletebilir ve ilerletebilirler. Materyalist şekilde hayata bakmak işlerine yarayabilir. Tabiki dozunu ayarlamak önemli.

Anahtar Kelimeler – Konsantrasyon, kararlılık, yeterlilik

 • 15 Kas 1948 -12 Nis 1949
 • 27 Haz 1949 – 30 Kas 1949
 • 1 Mar 1960-10 Haz 1960
 • 26 Eki 1960 – 15 Mar 1961
 • 12 Ağu 1961 – 4 Kas 1961
 • 6 Şub 1972 – 24 Tem 1972
 • 25 Eyl 1972 –  23 Şub 1973
 • 19 Oca 1984 – 6 Şub 1985
 • 3 Oca 1996 – 5 Oca 2009
 • 2 Ara 2019 – 19 Ara 2020
 • 15 Kas 2031 -12 Nis 2032
 • 26 Haz 2032 – 30 Kas 2032

Jüpiter Kova Nesli

Jüpiter’i Kova burcunda olan kişiler, yaşamı evrensel boyutta düşünmeliler. Toplumsal değerlere, evrensel kavramlara ve konulara özen göstererek hayatlarında ilerleme ve gelişme yaşayabilirler. Dostça ve tarafsız, gerçekçi yaklaşımların önemini anlamaları onlara fayda sağlar.

Anahtar Kelimeler – Adil, insancıl, özgün, sosyal

 • 12 Nis 1949 – 27 Haz 1949
 • 30 Kas 1949 – 15 Nis 1950
 • 15 Eyl 1950 – 1 Ara 1950
 • 15 Mar 1961 – 12 Ağu 1961
 • 4 Nov 1961 – 26 Mar 1962
 • 23 Şub 1973 – 8 Mar 1974
 • 6 Şub 1985 – 20 Şub 1986
 • 21 Oca 1997 – 4 Şub 1998
 • 5 Oca 2009 – 18 Oca 2010
 •  19 Ara 2020 – 14 May 2021
 • 28 Tem 2021 – 29 Ara 2021
 • 12 Nis 2032 – 26 Tem 2032
 • 30 Kas 2032 – 15 Nis 2033
 • 13 Eyl 2033 -2 Ara 2033

Jüpiter Balık Nesli

Jüpiter’i Balık burcunda olan kişiler, yaşamdaki refah ve şifayı, iyiliği düşünerek yaşamlarını genişletebilir ve ilerletebilir. Bu kişiler, karasız zihinlerini iyi yönetmeleri gerekir.

Anahtar Kelimeler – Şifa, refah, duygusallık, kolaylaştırıcı

 • 15 Nis 1950  – 15 Eyl 1950
 • 1 Ara 1950 – 21 Nis 1951
 • 26 Mar 1962 – 4 Nis 1963
 • 8 Mar 1974 – 18 Mar 1975
 • 20 Şub 1986 – 2 Mar 1987
 • 4 Şub 1998 – 13 Şub 1999
 • 18 Oca 2010 – 6 Haz 2010
 • 9 Eyl 2010 – 22 Oca 2011
 • 14 May 2021 – 28 Tem 2021
 • 29 Ara 2021 -11 May 2022
 • 28 Eki 2022  – 20 Ara 2022
 • 15 Nis 2033 – 13 Eyl 2033
 • 2 Ara 2033 – 21 Nis 2034

Jüpiter’in Planetlerle Olan Etkileşimi

Jüpiter, sembol anlamı itibariyle büyüme ve arttırma manası taşır. Jüpiter’in diğer planetler ile olan ilişkisinde, anlamı yorumlanmalıdır. Kısaca, etkileşim içerisine girdiğindeki manalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kavuşum, karşıt ve kare açılar açısından değerlendirebilirsiniz.

Jüpiter – Asc Açıları : Cömert, vizyonu geniş karakter

Jüpiter – MC Açıları : Egonun yüksek olması

Jüpiter – Güneş Açıları :  Kendini ifade eden, ortaya koyan bir özgüven ile gelen büyüme

Jüpiter – Ay Açıları :  Duygusal tetikleyicilerle gelen büyüme

Jüpiter – Merkür Açıları : İletişim, etkileşim, zihinsel, mental kapasite ile gelen büyüme

Jüpiter – Venüs Açıları : Sevgi, uyum, mutlulukla gelen büyüme

Jüpiter – Mars Açıları : Büyüme ve gelişme için kişinin çok büyük tahrik edici tetikleyicilere ihtiyacının olması

Jüpiter – Satürn Açıları : Disiplin, zaman, dayanıklılık ile gelen büyüme

Jüpiter – Uranüs Açıları : Kuralları değiştirme güdüsü ile gelen büyüme

Jüpiter – Neptün Açıları : Sezgi ve yaratıcılık yoluyla gelen büyüme

Jüpiter – Pluto Açıları : Yeniden başlayabilme, yıkım ile gelen büyüme

Türkiye’nin Jüpiter Burcu Nedir?

Türkiye’nin Jüpiter ‘i Akrep burcundadır ve 5. evinde konumlanmaktadır. Öncelikle Dünya Astrolojisinde, Jüpiter dini topluluğu ve yargı sistemini temsil eder. Rahipler, imamlar, dini liderler, bankacılar, yargıçlar ve avukatlar Jüpiter ile temsil edilmektedir. Jüpiter hem geniş kapsamlı finansı hem de felsefeyi yönettiği için düzen, barış, refah, dini inançlar ve daha fazlasıyla ilgili şeyleri gösterebilir. 5. ev etkisinde, ülkemizdeki çocukları, spor etkinliklerini, tiyatroyu, halkın hobilerini anlatmaktadır. Tüm bunları düşündüğümüzde, ülkemizdeki çocukların aldığı eğitim, mühendislik konularıyla olan etkileşimleri, çocukların hobi geliştirmesi gibi konular vasıtasıyla ülkemizde gelişme ve ilerleme sağlanabilir diyebiliriz. Ayrıca, ülkemizdeki dini liderler ve eğitim kurumları, üniversitelerin ve adalet sisteminin de çocuklara emanet olduğunu göstermektedir. Çocuklarımız, gerçekten de geleceğimizdir.

Bu noktada önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklar ile söylediği güzel sözü hatırlayalım.

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

Doğum haritanız ile ilgili danışmanlık için buraya tıklayın